Skip to main content

Wydatki – Infografika – wersja tekstowa

Wydatki UE w latach 2021–2027

Wszystkie kwoty w mld euro (ceny z 2018 r.). Budżet ogółem: 1824,3

 • Wieloletnie ramy finansowe (WRF): 1074,3
 • Next Generation EU: 750

Klimat i cyfryzacja w centrum uwagi:

 • Klimat: cel dotyczący 30 proc. wydatków we wszystkich programach
 • Cyfryzacja: priorytet we wszystkich programach i 20 proc. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa: 143,4

 • Badania naukowe i innowacje: 88,2
 • Europejskie inwestycje strategiczne: 35
 • Jednolity rynek: 5,9
 • Przestrzeń kosmiczna: 13,4

Spójność, odporność i wartości: 1099,7

 • Rozwój regionalny i spójność: 290,6
 • Odbudowa i odporność: 693
 • Inwestycje w ludzi, spójność społeczną i wartości: 115,8

Zasoby naturalne i środowisko: 373,9

 • Polityka rolna i morska: 350,4
 • Środowisko i działania w dziedzinie klimatu: 22,8

Migracja i zarządzanie granicami: 22,7

 • Migracja: 9,8
 • Zarządzanie granicami: 12,7

Bezpieczeństwo i obrona: 13,2

 • Bezpieczeństwo: 4,1
 • Obrona: 8,5

Relacje z krajami sąsiadującymi i z krajami całego świata: 98,4

 • Działania zewnętrzne: 85,2
 • Pomoc przedakcesyjna: 12,6

Europejska administracja publiczna: 73,1