Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Rozpočtový proces Európskej únie

Rozpočet EÚ

Rozpočet EÚ je kombináciou zdrojov na európskej úrovni. Umožňuje krajinám EÚ dosiahnuť viac, než by dosiahli osamote. Rozpočet takisto pomáha šetriť verejné financie, keďže sa z neho financujú napríklad projekty v oblasti infraštruktúry a výskumných programov. Využíva úspory z rozsahu a pákový efekt a zároveň zabraňuje zdvojovaniu úsilia na vnútroštátnej úrovni.

Rozpočet EÚ je v zásade investičným rozpočtom. Dopĺňa národné rozpočty EÚ, keďže jeho hlavným cieľom je podporovať rast a konkurencieschopnosť na širšej európskej úrovni. Prichádza na rad len vtedy, keď je efektívnejšie vynaložiť finančné prostriedky na úrovni EÚ než na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Financuje aktivity, ako sú:

 • rozvoj vidieckych oblastí,
 • podpora súdržnosti a zachovanie životného prostredia,
 • podpora vzdelávania a výskumných programov v EÚ (Erasmus a Horizont),
 • ochrana vonkajších hraníc,
 • zintenzívňovanie rozvojovej spolupráce a
 • podpora ľudských práv.

Čo sa robí prostredníctvom rozpočtu EÚ: niekoľko príkladov

Dlhodobý rozpočet

V dlhodobom rozpočte sa stanovujú dlhodobé priority a obmedzenia v oblasti výdavkov EÚ. Dlhodobý rozpočtový plán známy ako viacročný finančný rámec (VFR) sa zvyčajne vzťahuje na sedemročné obdobie. Vo VFR sa stanovujú maximálne ročné sumy (stropy) pre výdavky EÚ ako celok a hlavné kategórie výdavkov (okruhy). VFR umožňuje EÚ plánovať svoje programy financovania niekoľko rokov vopred. Tým sa zabezpečuje efektívnosť politík EÚ.

Súčasný VFR platí od roku 2021 do roku 2027. Je výsledkom rokovaní medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

Ročný rozpočet

O novom ročnom rozpočte sa rokuje a prijíma sa každý rok. Týmto spôsobom sa stanovujú výdavky a príjmy na finančný rok pri dodržaní obmedzení, ktoré sa predtým dohodli v platnom VFR.

O výške ročného rozpočtu a jeho použití rozhodujú spoločne Európsky parlament, Rada a Komisia. Podľa zmlúv (článok 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, článok 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) však za plnenie rozpočtu zodpovedá Komisia. V závislosti od povahy príslušného financovania môže rozpočet EÚ riadiť i) spoločne Komisia a vnútroštátne orgány, ii) priamo Komisia alebo iii) nepriamo iný orgán v rámci EÚ alebo mimo nej. Krajiny EÚ a Komisia spoločne zodpovedajú za plnenie približne 80 % rozpočtu.

Proces rokovania o dlhodobom rozpočte

Prezentácia rozpočtu

Proces rokovaní o dlhodobom rozpočte sa začína niekoľko rokov pred jeho skutočným prijatím.

Komisia začína formálny proces prezentáciou svojho balíka VFR.

Tento balík zahŕňa návrhy na:

 • nariadenie o VFR, v ktorom sa stanovuje, koľko môže EÚ minúť,
 • rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktorým sa upravujú zdroje príjmov EÚ, a
 • odvetvové právne predpisy týkajúce sa všetkých programov financovania z prostriedkov EÚ.

Rokovanie o rozpočte

Rada EÚ pripravuje svoju pozíciu a identifikuje body, ktoré si vyžadujú politické smerovanie a stanovenie priorít zo strany vedúcich predstaviteľov EÚ. Jej zistenia pomáhajú Európskej rade vypracovať návrh záverov o balíku VFR.

Vedúci predstavitelia EÚ v Európskej rade poskytujú politické usmernenia o hlavných prvkoch dlhodobého rozpočtu, čo Rade umožňuje prijať svoju pozíciu.

Aj Európsky parlament prijíma pozíciu k návrhu Komisie. Trojstranné rokovania s Európskym parlamentom sa začínajú po tom, ako Európska rada schváli svoju pozíciu, s cieľom získať súhlas Európskeho parlamentu.

Prijatie rozpočtu

Dlhodobý rozpočet sa následne prijíma v rámci mimoriadneho legislatívneho postupu.

Nariadenie o VFR sa prijíma na základe:

 • jednomyseľného súhlasu s dosiahnutím dohody v Rade a
 • súhlasu Európskeho parlamentu s ukončením rozhodovacieho procesu (Európsky parlament môže pozíciu Rady schváliť alebo zamietnuť, ale nemôže k nej prijímať pozmeňovacie návrhy).

Pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o vlastných zdrojoch sa vyžaduje:

 • jednomyseľný súhlas s prijatím v Rade,
 • stanovisko Európskeho parlamentu a
 • schválenie zo strany každej krajiny EÚ v súlade s príslušnými ústavnými požiadavkami.

VFR na obdobie 2021 – 2027

Ako sa rokuje o dlhodobom rozpočte

Informácie o dlhodobom rozpočte EÚ

Proces rokovania o ročnom rozpočte

Právny základ

O ročnom rozpočte EÚ rozhodujú spoločne Európsky parlament a Rada. Predmetný postup je upravený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uskutočňuje sa v roku, ktorý predchádza plneniu rozpočtu.

Štandardný rozpočtový postup

 • Do 1. júla zašlú všetky inštitúcie EÚ Komisii svoje príslušné výkazy odhadov vypracované v súlade s ich vnútornými postupmi.
 • Do 1. septembra predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade svoj návrh ročného rozpočtu na základe platného nariadenia o VFR a rozpočtových usmernení na nadchádzajúci rok. V praxi je cieľom Komisie predložiť návrh rozpočtu v júni.
 • Do 1. októbra prijme Rada pozíciu k návrhu rozpočtu (vrátane pozmeňovacích návrhov).
 • Pozícia Európskeho parlamentu nasleduje do 42 dní (vrátane akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov).

V prípade, že Európsky parlament a Rada nedosiahnu dohodu: 

 • Zvolá sa Zmierovací výbor so zástupcami oboch spoluzákonodarcov. Jeho úlohou je dosiahnuť dohodu na spoločnom návrhu do 21 dní po prijatí pozície Európskeho parlamentu.
 • Európsky parlament a Rada majú 14 dní na schválenie alebo zamietnutie spoločného návrhu.

Ak dôjde k schváleniu spoločného návrhu:

 • ročný rozpočet je prijatý zo strany Európskeho parlamentu

V prípade, že Rada zamietne spoločný návrh:

 • Európsky parlament môže stále prijať rozpočet, ale len špecifickou väčšinou (väčšina všetkých poslancov a tri pätiny odovzdaných hlasov)

V prípade, že Európsky parlament a Rada zamietnu spoločný návrh alebo nedosiahnu dohodu:

 •  rozpočet je zamietnutý a Komisia musí predložiť nový návrh rozpočtu

Ročný rozpočet možno zmeniť s cieľom reagovať na nepredvídané okolnosti alebo na základe informácií, ktoré neboli k dispozícii v čase návrhu Komisie. Môže sa to uskutočniť prostredníctvom opravného listu (pred konečným prijatím) alebo prostredníctvom opravného rozpočtu (počas plnenia). Na opravné listy a opravné rozpočty sa vzťahujú rovnaké procesné pravidlá ako na všeobecný rozpočet.

Príjmy a výdavky rozpočtu EÚ

Ako sa pripravuje ročný rozpočet EÚ