Skip to main content

Proračunski postopek Evropske unije

Proračun EU

Proračun EU, ki združuje sredstva na evropski ravni, omogoča državam EU, da dosežejo več, kot če bi ukrepale same. S financiranjem projektov, kot so infrastrukturni in raziskovalni programi, prispeva tudi k varčevanju javnih sredstev ter izkorišča ekonomijo obsega in učinek vzvoda, hkrati pa preprečuje podvajanje prizadevanj na nacionalni ravni.

Proračun EU je v prvi vrsti naložbeni proračun, ki dopolnjuje nacionalne proračune EU. Njegov glavni namen je spodbujanje rasti in konkurenčnosti na širši evropski ravni. Uporablja se le, kadar je poraba sredstev na ravni EU učinkovitejša od porabe na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Proračun EU med drugim financira dejavnosti na naslednjih področjih:

 • razvoj podeželja
 • spodbujanje kohezije in varstvo okolja
 • podpora izobraževalnim in raziskovalnim programom EU (Erasmus in Obzorje)
 • varovanje zunanjih meja
 • krepitev razvojnega sodelovanja
 • varstvo človekovih pravic

Zakaj je proračun EU pomemben: nekaj primerov

Dolgoročni proračun

Dolgoročni proračun določa dolgoročna prednostna področja in omejitve za proračunsko porabo EU. Dolgoročni proračun, imenovan tudi večletni finančni okvir, načeloma zajema 7-letno obdobje. Večletni finančni okvir določa najvišje letne zneske (zgornje meje) za celotno porabo EU in glavne kategorije porabe (razdelke) ter omogoča EU, da načrtuje programe financiranja za več let vnaprej. To je pomembno za zagotavljanje učinkovitosti politik EU.

Trenutni večletni finančni okvir zajema obdobje 2021–2027. V pogajanjih so sodelovali Evropski parlament, Svet in Komisija.

Letni proračun

Vsako leto se po pogajanjih sprejme novi letni proračun. Ta določa porabo in prihodke za proračunsko leto v okviru omejitev, ki so prej dogovorjene v veljavnem večletnem finančnem proračunu.

Evropski parlament, Svet in Komisija skupaj odločajo o višini proračuna in dodelitvi sredstev. Vendar je v skladu s Pogodbama (člen 17(1) Pogodbe o Evropski uniji, člen 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije) za izvrševanje proračuna odgovorna Komisija. Glede na naravo zadevnega financiranja lahko proračun EU upravljajo (i) skupaj Komisija in nacionalni organi, (ii) neposredno Komisija ali (iii) posredno drugi organi v EU ali zunaj nje. Države EU in Komisija so skupaj odgovorne za izvrševanje približno 80 % proračuna.

Postopek pogajanj o dolgoročnem proračunu

Predstavitev proračuna

Pogajanja o dolgoročnem proračunu se začnejo nekaj let pred njegovim dejanskim sprejetjem.

Komisija začne formalni postopek s predstavitvijo svežnja o večletnem finančnem okviru.

Ta sveženj vključuje predloge naslednjih zakonodajnih aktov:

 • uredba o večletnem finančnem okviru, ki določa, koliko lahko EU porabi
 • sklep o virih lastnih sredstev, ki določa vire prihodkov EU
 • sektorska zakonodaja, ki ureja vse programe financiranja EU

Pogajanja o proračunu

Svet EU v svojem stališču opredeli točke, glede katerih se morajo voditelji in voditeljice EU dogovoriti o politični usmeritvi in prednostnih nalogah. Evropski svet lahko na tej podlagi pripravi osnutke sklepov o svežnju o večletnem finančnem okviru.

Voditelji in voditeljice EU na zasedanju Evropskega sveta določijo politične usmeritve glede glavnih elementov dolgoročnega proračuna, Svet pa lahko nato sprejme stališče.

Tudi Evropski parlament sprejme stališče o predlogu Komisije. Tristranska pogajanja z Evropskim parlamentom se začnejo, ko Evropski svet sprejme svoje stališče. Namen je pridobiti soglasje Evropskega parlamenta.

Sprejemanje proračuna

Dolgoročni proračun se nato sprejme po posebnem zakonodajnem postopku.

Za sprejetje uredbe o večletnem finančnem okviru je potrebno naslednje:

 • soglasje za sprejetje dogovora v Svetu
 • soglasje Evropskega parlamenta za zaključek postopka odločanja (Evropski parlament lahko odobri ali zavrne stališče Sveta, vendar ga ne more spreminjati)

Za sklep o virih lastnih sredstev je potrebno naslednje:

 • soglasje za sprejetje v Svetu
 • mnenje Evropskega parlamenta
 • odobritev v državah EU v skladu z njihovimi ustavnimi pravili

VEČLETNI FINANČNI OKVIR 2021–2027

Pogajanja o dolgoročnem proračunu

Razlaga dolgoročnega proračuna EU

Postopek pogajanj o letnem proračunu

Pravna podlaga

O letnem proračunu EU skupaj odločata Evropski parlament in Svet. Zadevni postopek je določen v členu 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in poteka v letu pred izvrševanjem proračuna.

Običajni proračunski postopek

 • Vse institucije EU do 1. julija Komisiji pošljejo načrte prihodkov in odhodkov, ki so jih pripravile v skladu s svojimi notranjimi postopki.
 • Komisija do 1. septembra Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog letnega proračuna na podlagi veljavne uredbe o večletnem finančnem okviru in proračunskih smernic za prihodnje leto. Komisija si prizadeva predložiti osnutek proračuna junija.
 • Svet do 1. oktobra sprejme stališče o predlogu proračuna (vključno s spremembami).
 • Stališče Evropskega parlamenta sledi v 42 dneh (vključno z morebitnimi spremembami).

Če se Evropski parlament in Svet ne strinjata: 

 • Skliče se spravni odbor s predstavniki obeh sozakonodajalcev, katerega naloga je doseči dogovor o skupnem besedilu v 21 dneh po tem, ko Evropski parlament sprejme svoje stališče.
 • Evropski parlament in Svet imata na voljo 14 dni, da odobrita ali zavrneta skupno besedilo.

Če je skupno besedilo sprejeto:

 • Evropski parlament sprejme letni proračun.

Če Svet zavrne skupno besedilo:

 • Evropski parlament lahko še vedno sprejme proračun, vendar le s posebno večino (večina vseh poslank in poslancev ter tripetinska večina oddanih glasov).

Če Evropski parlament in Svet zavrneta skupni osnutek ali ne dosežeta dogovora:

 •  Proračun se zavrne in Komisija mora predložiti nov predlog proračuna.

Letni proračun se lahko spremeni, da se upoštevajo nepredvidene okoliščine ali informacije, ki v času predloga Komisije niso bile na voljo. To se lahko izvede z dopolnilnim pismom (pred končnim sprejetjem) ali s spremembo proračuna (med izvrševanjem). Tako za dopolnilna pisma kot spremembe proračuna veljajo enaka postopkovna pravila kot za splošni proračun.

Prihodki in poraba proračuna EU

Priprava letnega proračuna EU