Skip to main content

Kā tiek noteiktas ES prioritātes

Pirms katra jaunā sasaukuma sākuma — Eiropas komisāru un Eiropas Parlamenta deputātu piecu gadu pilnvaru termiņa – visu ES valstu/valdību vadītāji tiekas Eiropadomē, lai noteiktu ES oficiālās politiskās prioritātes. 

Kopā šīs prioritātes veido stratēģisko programmu, kas kalpo par kompasu ES iestādēm un ieskicē, kā šīs prioritātes var tikt īstenotas.

Stratēģiskā programma kalpo par orientieri arī Eiropas Komisijas politiskajām prioritātēm tās pilnvaru termiņa laikā, kā norādīts tās politiskajās pamatnostādnēs. Prioritātes vispārīgi iezīmē rīcībpolitikas galvenās jomas un pasākumus, ko Komisija plāno veikt, lai nodrošinātu savu politisko mērķu sasniegšanu.

Stratēģisko programmu kopīgi īsteno ES iestādes un ES dalībvalstu valdības.

Kad Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāts ir noteicis Komisijas prioritātes, tās:

  • prezentē visam Eiropas Parlamentam (plenārsēdē);
  • pārveido konkrētās katra komisāra kandidāta misijas deklarācijās un iesniedz kompetentajai Parlamenta komitejai.

Politikas pamatnostādnes ir Komisijas gada darba programmas pamatā. Tajā izklāstītas iniciatīvas, kuru mērķis ir īstenot prioritātes turpmākajos 12 mēnešos.

Runa par stāvokli Savienībā un nodomu vēstule, kas to papildina, iezīmē darba programmas sagatavošanas sākumu. 

Tās aizsāk ar Parlamentu un ES Padomi risināto diskusiju ciklu par nākamā gada prioritātēm. Tajā pašā laikā Komisija uzklausa arī Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas viedokļus. 

Kad Komisijas darba programma ir pieņemta, Komisija, Parlaments un Padome publicē kopīgu deklarāciju par ES prioritātēm, lai nodrošinātu ātru rīcību un gādātu, ka šo prioritāšu īstenojumam tiek pievērsta vajadzīgā politiskā uzmanība.

Lai nodrošinātu ilgtermiņa plānošanu, pašreizējā pilnvaru termiņa sākumā 2020. gadā trīs ES iestādes pirmo reizi pieņēma arī kopīgus secinājumus par politikas mērķiem un prioritātēm visā likumdošanas ciklā (līdz 2024. gadam).

Infografika – Kā tiek noteiktas ES prioritātes

Kā tiek īstenota Komisijas darba programma

Citas prioritātes

Līdztekus iepriekš minētajām prioritātēm citas ES iestādes bieži vien nosaka savas prioritātes, lai atspoguļotu savu viedokli.

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra

Ik pēc 6 mēnešiem cita ES valsts pārņem ES Padomes prezidentūru. Prezidentvalsts uzdevums ir uzņemties objektīva starpnieka lomu, virzot diskusijas starp visām ES valstīm par ES tiesību aktiem. 

Katra prezidentvalsts nosaka savas prioritātes atbilstīgi ES aktualitātēm, un vispārējais mērķis ir nostiprināt ES un veicināt tās vērtības.

Vairāk par pašreizējās ES prezidentūras prioritātēm

Eiropas Parlaments – politiskās grupas

Vairums no 705 deputātiem ir pievienojušies kādai no pašreizējām 7 politiskajām grupām, kas organizētas pēc partijas piederības, nevis valstspiederības.

Katra politiskā grupa izvirza savas prioritātes, kas atspoguļo jautājumus, kurus tās vēlētāji uzskata par izšķiroši svarīgiem.

Pirms katras balsošanas plenārsēdē politiskās grupas izskata Parlamenta komiteju sagatavotos ziņojumus un iesniedz grozījumus.

Politiskās grupas pieņemtā nostāja tad tiek apspriesta grupā. Nevienu EP deputātu nevar piespiest balsot noteiktā veidā.

Vairāk par Eiropas Parlamenta politisko grupu prioritātēm

Visas Eiropas Parlamenta prioritātes

Videomateriālu galerija