Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Ako sa stanovujú priority EÚ?

Pred začiatkom každého nového legislatívneho obdobia – 5-ročného funkčného obdobia európskych komisárov a poslancov Európskeho parlamentu – sa hlavy štátov/predsedovia vlád všetkých krajín EÚ stretnú na Európskej rade, aby stanovili oficiálne politické priority EÚ. 

Tieto priority spolu tvoria strategický program, ktorý pomáha usmerňovať inštitúcie EÚ a stanovuje, ako sa tieto priority budú plniť.

Podľa strategického programu si Komisia stanovuje na svoje funkčné obdobie vlastné politické priority, ktoré sú uvedené v politických usmerneniach. V prioritách sa vo všeobecnosti určujú hlavné politiky a kroky, ktoré Komisia mieni vykonať, aby dosiahla svoje politické ciele.

Strategický program vykonávajú spoločne inštitúcie EÚ a vlády členských štátov EÚ.

Po stanovení priorít Komisie ich kandidát na predsedu:

  • predloží Európskemu parlamentu ako celku (zasadajúcemu v pléne) a
  • pretavia sa do konkrétnych programových vyhlásení jednotlivých kandidátov na komisára a predložia sa príslušnému parlamentnému výboru.

Politické usmernenia tvoria základ ročných pracovných programov Komisie. Stanovujú sa v nich iniciatívy, ktorými sa majú plniť uvedené priority počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Príprava pracovných programov sa začína každoročným prejavom o stave Únie a jeho sprievodným vyhlásením o zámere. 

Tým sa začína kolo diskusií s Parlamentom a Radou EÚ o prioritách na budúci rok. Komisia si zároveň vypočuje názory Európskeho výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. 

Po prijatí pracovného programu Komisie vydajú Komisia, Parlament a Rada spoločné vyhlásenie o prioritách EÚ, aby sa na nich mohlo začať rýchlo pracovať a aby sa politiky zamerali na ich plnenie.

Tieto tri inštitúcie EÚ prijali na začiatku súčasného funkčného obdobia v roku 2020 po prvýkrát aj spoločné závery o politických cieľoch a prioritách pre celý legislatívny cyklus (do roku 2024), aby sa uplatnilo dlhodobejšie plánovanie.

Infografika: Ako sa určujú priority EÚ

Ako sa vykonáva pracovný program Komisie.

Iné priority

Popri uvedených prioritách si aj iné inštitúcie EÚ často stanovujú vlastné priority, ktoré odrážajú ich postoje.

Predsedníctvo Rady Európskej únie

Každých 6 mesiacov vykonáva funkciu predsedníctva Rady EÚ vláda iného členského štátu EÚ. Jej úlohou je konať ako nestranný sprostredkovateľ a podnecovať diskusie o právnych predpisoch EÚ medzi všetkými krajinami EÚ v Rade. 

Každé predsedníctvo určuje svoj vlastný súbor priorít. Stanovujú sa podľa otázok, ktoré sú v danom čase pre EÚ naliehavé a ktorých celkovým cieľom je posilnenie EÚ a presadzovanie jej hodnôt.

Viac o prioritách súčasného predsedníctva EÚ

Európsky parlament – politické skupiny

Prevažná väčšina zo 705 poslancov Európskeho parlamentu patrí do jednej zo súčasných 7 politických skupín, ktoré sú organizované podľa strán, nie podľa krajín.

Každá politická skupina si stanovuje vlastné priority odrážajúce otázky, ktoré ich voliči považujú za kritické.

Politické skupiny pred každým hlasovaním v pléne preskúmavajú správy vypracované parlamentnými výbormi a predkladajú k nim pozmeňovacie návrhy.

V nadväznosti na túto vnútornú diskusiu prijme politická skupina svoju pozíciu. Žiadneho poslanca Európskeho parlamentu nemožno nútiť, aby hlasoval určitým spôsobom.

Viac o prioritách politických skupín Parlamentu

Všetky priority Európskeho parlamentu

Videogaléria