Skip to main content

Proces določanja področij politike Evropske unije

Postopek odločanja v EU

Pri odločanju EU sodelujejo tri glavne institucije:

  1. Evropski parlament, ki zastopa državljane EU;
  2. Svet Evropske unije, ki zastopa vlade držav članic EU;
  3. Evropska komisija, ki zastopa splošne interese EU.

Odločanje o politikah EU običajno poteka po rednem zakonodajnem postopku (prej znan kot postopek soodločanja). To je proces, v katerem se tri glavne institucije dogovorijo o zakonodaji. 

Priprava zakonodaje EU

Preden Komisija predlaga nove pobude, oceni morebitne gospodarske, socialne in okoljske učinke.

Komisija v ta namen pripravi poročilo, imenovano „ocena učinka“, v katerem so opisane prednosti in slabosti možnosti politike. Ocena učinka vključuje prispevke nevladnih organizacij, nacionalnih organov in gospodarstva ter strokovnih skupin, ki svetujejo o tehničnih vprašanjih.

Posamezniki, podjetja in organizacije lahko prek javnih posvetovanj (vprašalnikov) sporočijo svoje mnenje na portalu Komisije „Povejte svoje mnenje“.

Nacionalni parlamenti lahko uradno izrazijo svoje zadržke, če menijo, da bi bilo vprašanje bolje obravnavati na nacionalni ravni kot na ravni EU.

Več o ocenah učinka

Obravnava in sprejetje

Ko Komisija predstavi svoj predlog, ga Parlament in Svet pregledata in lahko predlagata spremembe. Običajno se Parlament, Svet in Komisija sestanejo, da bi ugotovili, ali lahko dosežejo soglasje o celotnem sklopu predlaganih sprememb.

Če se Komisija s spremembami ne strinja, lahko Svet ugovor ovrže le s soglasno odločitvijo. Če Komisija meni, da spremembe v preveliki meri spreminjajo njen predlog, ga ima pravico umakniti.

Če se tri institucije ne strinjajo o skupnem končnem besedilu, se opravi druga obravnava.

V drugi obravnavi lahko Parlament in Svet predlagata nadaljnje spremembe. Parlament lahko predlog, o katerem se s Svetom ne more dogovoriti, tudi blokira.

Če se Parlament in Svet strinjata s spremembami, se predlog lahko sprejme. Če se z njimi ne strinjata, se ustanovi spravni odbor, ki poskuša najti rešitev. V tej zadnji fazi druge obravnave lahko Parlament in Svet predlog blokirata.

Predlog je sprejet, ko se Parlament in Svet dogovorita o skupnem besedilu, in je objavljen v Uradnem listu EU.

Redni zakonodajni postopek

Podrobna obrazložitev rednega zakonodajnega postopka – ko Parlament sprejema zakone skupaj s Svetom – in seznam zakonov, sprejetih po tem postopku.

Posebna zakonodajna postopka

Obrazložitev sodelovanja Parlamenta in Sveta v postopkih odobritve in posvetovanja.

Vrste zakonodaje EU 

Spremljajte zasedanja Evropskega parlamenta v živo

Spremljajte seje Sveta Evropske unije v živo

Spremljanje postopkov pravnega urejanja

Vsakdo lahko spremlja razvoj predlagane zakonodaje EU v celotnem zakonodajnem postopku, od načrtovanja in sprejetja do izvajanja in revizije.

Več o spremljanju postopkov pravnega urejanja

Iskanje po zakonodajnih postopkih

Sodelovanje pri postopkih pravnega urejanja

Agenda Komisije za boljše pravno urejanje posameznikom, podjetjem, deležnikom, nacionalnim organom in drugim organizacijam omogoča, da prispevajo k oblikovanju politik EU. Če želite povedati svoje mnenje, so vam na voljo naslednje možnosti:

Udeležba, sodelovanje, glasovanje.