Skip to main content
Seirbhís idirinstitiúideach AE

An Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Forléargas

  • Ról: Cuidíonn sé chun bonneagar TCF institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí uile an Aontais a dhéanamh níos sábháilte
  • Ceann na Foirne: Saâd Kadhi
  • Comhpháirtithe (más infheidhme): Foirne CERT sna Ballstáit agus i dtíortha nach Ballstáit den Aontas iad, eagraíochtaí agus fóraim idirnáisiúnta, sainchuideachtaí slándála TF
  • Bliain a bhunaithe: 2011
  • An líon foirne: 45
  • Láthair: An Bhruiséil
  • Suíomh Gréasáin:CERT-EU

Gníomhaíochtaí

Is éard is CERT-EU ann foireann saineolaithe slándála TF as institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh. An fhaisnéis maidir le bagairtí, leochaileachtaí, agus eachtraí a bhaineann le bonneagar neamh-rúnaicmithe TCF, bailíonn CERT-EU í, déanann sé í a bhainistiú, déanann sé anailís uirthi agus comhroinneann sé í le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais. Déanann sé comhordú freisin ar fhreagairtí ar eachtraí ar an leibhéal institiúideach agus idirinstitiúideach araon, cuir i gcás, sainchúnamh oibríochtúil a sholáthar agus a chomhordú.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Baineann institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh tairbhe as obair CERT-EU. Cuireann CERT-EU seirbhísí sonracha éagsúla ar fáil, ar seirbhísí iad a bhfuil sé d’aidhm acu cibirionsaithe a chosc, a bhrath, a mhaolú agus freagra a thabhairt orthu. Tacaíonn sé le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí uile an Aontais trí fhaisnéis a chomhroinnt maidir le bagairtí agus leochaileachtaí a d’fhéadfadh difear a dhéanamh dá mbonneagar TCF agus trí bhearta cosanta nó réitigh a sholáthar dóibh.

Oibríonn CERT-EU i gcomhar le foirne náisiúnta CERT (sna Ballstáit agus i dtíortha nach Ballstáit den Aontas iad) agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta, rud a chuidíonn chun feabhas a chur ar leibhéal an mhalartaithe faisnéise san Aontas agus lasmuigh de.

Tuilleadh eolais

Meabhráin agus achoimrí CERT-EU

Léarscáil Mhórscáileáin CERT-EU

An nuacht is déanaí maidir leis an gcibearshlándáil

Teagmháil

Ainm
An Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh
Suíomh gréasáin
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 (0) 2 299 00 05
Seoladh poist
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
Na meáin shóisialta