Skip to main content
Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe (CBE JU)

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Forléargas

 • Ról: tionscadail a mhaoiniú a chuireann tionscail chiorclacha bhithbhunaithe chun cinn san Eoraip.
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Philippe Mengal
 • Comhaltaí nó páirtithe: An tAontas Eorpach (arna ionadú ag an gCoimisiún Eorpach) agus Cuibhreannas na dTionscal Bithbhunaithe
 • Bliain a bhunaithe: 2021
 • An líon foirne: 29
 • Láthair: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: An Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe

Is comhpháirtíocht phoiblí phríobháideach €2 bhilliún é an Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe (Comhghnóthas CBE) idir an tAontas Eorpach agus Cuibhreannas na dTionscal Bithbhunaithe (BIC).

An méid a dhéanann sé

Seo a leanas príomhchuspóirí an Chomhghnóthais um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe:

 • dlús a chur le próiseas na nuálaíochta, réitigh bhithbhunaithe nuálacha a fhorbairt
 • dlús a chur le húsáid réiteach bithbhunaithe aibí agus nuálach sa mhargadh
 • ardleibhéal feidhmíochta comhshaoil a chinntiú maidir le córais thionsclaíocha bhithbhunaithe

Go nithiúil, tá tionscadail ar fud na hEorpa á maoiniú ag an gcomhpháirtíocht arb é is aidhm dóibh:

 • tacú le taighde agus nuálaíocht i réitigh bhithbhunaithe inbhuanaithe
 • laghdú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le hinfheistíocht i ngléasraí táirgthe ciorclacha bithbhunaithe
 • aghaidh a thabhairt ar na dúshláin theicneolaíocha, rialála agus mhargaidh atá roimh an mbithgheilleagar
 • comhar a neartú idir na grúpaí uile in earnáil an bhithgheilleagair
 • teagmháil a dhéanamh le níos mó páirtithe leasmhara feadh na slabhraí luacha

Tá an Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe ag cur leis an rath a bhí ar an gcomhghnóthas a bhí ann roimhe, an Comhghnóthas Tionscail Bhithbhunaithe (BBI JU):

Cé a bhaineann tairbhe as?

Tá sé ríthábhachtach go n-aistreofaí ó amhábhair iontaise agus ó mhianraí neamh-inathnuaite má tá an tAontas chun a spriocanna aeráide a bhaint amach mar atá leagtha amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip. Tá sé mar aidhm ag CBE déanamh amhlaidh trí thaighde a dhéanamh ar phróisis táirgthe chiorclacha atá bunaithe ar amhábhair amhail plandaí agus ábhair eile talmhaíochta, mara agus foraoiseachta atá in-athnuaite.

Tionscail láidre bhithbhunaithe atá tíosach ar acmhainní agus iomaíoch, is gníomhaithe tábhachtacha iad i ndáil leis sin. Trí tháirgí agus ábhair in-athnuaite a tháirgeadh as dramhaíl agus as bithmhais ar bhealach nuálach inbhuanaithe ciorclach, féadfaidh siad rannchuidiú go mór chun an sprioc neodracht aeráide (astaíochtaí glan-nialasacha) a bhaint amach faoi 2050, agus poist agus fás eacnamaíoch a chruthú i réigiúin ar fud na hEorpa ag an am céanna.

Is é ról an Chomhghnóthais um Eoraip Bhithbhunaithe Chiorclach grúpaí éagsúla a thabhairt le chéile ó thionscail bhithbhunaithe, ó fheirmeoirí go heolaithe, chun na dúshláin teicneolaíochta, rialála agus mhargaidh atá roimh an earnáil a réiteach. Cuireann a scéim cistiúcháin phríobháideach phoiblí borradh faoin nuálaíocht agus faoin gcur in úsáid ar an margadh agus réitíonn sé an bealach don infheistíocht amach anseo.

Teagmháil

Ainm
An Comhghnóthas um Eoraip Chiorclach Bhithbhunaithe (CBE JU)
Suíomh gréasáin
Seoladh poist
Áras White Atrium, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
Na meáin shóisialta