Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Prehľad

 • Úloha: financovanie projektov, ktoré podporujú konkurencieschopné obehové priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály v Európe
 • Výkonný riaditeľ: Philippe Mengal
 • Členovia alebo partneri: EÚ (zastúpená Európskou komisiou) a Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
 • Rok vzniku: 2021
 • Počet zamestnancov: 29
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (spoločný podnik CBE) je verejno-súkromné partnerstvo v hodnote 2 miliardy EUR medzi EÚ a Konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC).

Aktivity

Hlavné ciele spoločného podniku pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály sú:

 • urýchliť proces inovácie, vyvíjajúc nové riešenia využívajúce biologické materiály,
 • urýchliť trhové zavedenie existujúcich vyspelých a nových riešení využívajúcich biologické materiály,
 • zabezpečiť vysokú úroveň environmentálneho správania priemyselných systémov využívajúcich biologické materiály.

Toto partnerstvo konkrétne financuje projekty v celej Európe, ktorých cieľom je:

 • podporiť výskum a inovácie v oblasti udržateľných riešení využívajúcich biologické materiály,
 • znížiť riziká investovania do obehových výrobných závodov využívajúcich biologické materiály,
 • riešiť technologické, regulačné a trhové výzvy, ktorým čelí biohospodárstvo,
 • posilniť spoluprácu medzi všetkými skupinami v odvetví biohospodárstva,
 • spolupracovať s viacerými zainteresovanými stranami v rámci hodnotových reťazcov.

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály stavia na úspechu svojho predchodcu, spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (spoločný podnik BBI):

Kto má z činnosti tohto spoločného podniku osoh?

Prechod od neobnoviteľných fosílnych surovín a nerastov je nevyhnutný na to, aby EÚ dosiahla svoje ciele v oblasti klímy stanovené v Európskej zelenej dohode. Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály to chce dosiahnuť prostredníctvom výskumu obehových výrobných postupov založených na surovinách, ako sú rastliny a iné obnoviteľné materiály z odvetvia poľnohospodárstva, ako aj morského a lesného hospodárstva.

V tejto súvislosti sú dôležitými aktérmi silné a konkurencieschopné odvetvia využívajúce biologické materiály, ktoré efektívne využívajú zdroje. Inovatívnou, udržateľnou a obehovou výrobou produktov z obnoviteľných zdrojov a materiálov z odpadu a biomasy môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality (nulová bilancia emisií) do roku 2050 a zároveň vytvárať pracovné miesta a hospodársky rast v regiónoch v rámci celej Európy.

Úlohou spoločného podniku pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály je spojiť rôzne skupiny z priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály, od poľnohospodárov až po vedcov, s cieľom riešiť technologické, regulačné a trhové výzvy, ktorým príslušný sektor čelí. Jeho systém verejno-súkromného financovania podporuje inovácie a trhové zavádzanie, pričom pripravuje pôdu pre budúce investície.

Kontakt

Meno/Názov
Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály
Webové sídlo
https://www.cbe.europa.eu
Poštová adresa
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Brusel, Belgicko
Sociálne médiá