Skip to main content
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Преглед

 • Роля: разработване на новаторски технологии за намаляване на емисиите на CO2 и други газове, както и на шума от въздухоплавателни съдове
 • Директор: Ерик Дотриа
 • Партньори: Европейската комисия, въздухоплавателната промишленост (включително МСП), изследователски центрове, академични институции
 • Създадена: 2008 г.
 • Брой служители: 40
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“

Съвместното предприятие „Чисто небе 2“ е успешно публично-частно партньорство между Европейската комисия и европейската въздухоплавателна промишленост, което е на път да постигне своите цели за ефективност по отношение на околната среда. Във втората фаза — Чисто небе 2 — този успех ще се доразвие като:

 • продължат да се интегрират революционни технологии в авиацията,
 • се демонстрират новаторски конфигурации във въздухоплавателни средства, водещи до промени в екологичните и икономическите резултати.

Какво прави съвместното предприятие „Чисто небе 2“?

То помага за опазване на околната среда. Чрез технологиите по „Чисто небе 2“ въздухоплавателните средства в бъдеще ще могат да:

 • намалят разхода си на гориво и свързаните с това емисии на CO2 с 20 — 30 %,
 • намалят нивата на шума (в сравнение с 2014 г.) в сходна степен.

Очаква се също така това да доведе до значително подобряване на конкурентоспособността и мобилността в Европа.

Как работи съвместното предприятие „Чисто небе 2“?

За да изпълни своите цели, съвместното предприятие използва 3 взаимнодопълващи се инструмента — технологии, „концептуални въздухоплавателни средства“ и демонстрационни програми:

1. Технологиите се избират, разработват и наблюдават от гледна точка на зрелостта или „равнището на технологична готовност“. Наблюдават се над 100 ключови технологии. Разработените от „Чисто небе“ технологии ще обхващат всички сегменти на големите търговски въздухоплавателни средства.

2. Концептуално въздухоплавателно средство — проектни проучвания, които включват технологиите в жизнеспособна идейна конфигурация. Те обхващат основните бъдещи семейства въздухоплавателни средства:

 • бизнес джетове,
 • регионални и големи търговски въздухоплавателни средства,
 • вертолети.

Основният метод за измерване и отчитане на екологичните резултати включва сравнение на концептуалните въздухоплавателни средства със съществуващите модели.

3. Демонстрационните програми обхващат физически демонстрационни модели, които включват редица технологии в по-голяма „система“ или на ниво въздухоплавателно средство, и показват как работят те в условия на експлоатация. Това помага да се провери потенциалът на технологиите и те да постигнат по-висока степен на зрялост.

Кой има полза от това?

 • Обществеността — по-слабо шумово замърсяване, по-ниски вредни емисии, по-добра мобилност и по-висока конкурентоспособност на промишлеността в Европа.
 • Икономиката — въздухоплаването е сред най-успешните промишлени отрасли в ЕС. „Чисто небе“ ще помогне за осигуряване на европейска работна сила, която е в състояние да разработва авангардните технологии, необходими за запазване на водеща позиция на пазара.
 • Малките и средните предприятия — все повече такива предприятия навлизат във веригата на иновации посредством покани за предложения по програма „Чисто небе“. По този начин се създават нови възможности за тях и нови потенциални вериги на доставки за утвърдените предприятия от индустрията. Малките и средните предприятия, чиято дейност не е насочена към въздухоплаването (напр. предприятия от сектора на автомобилостроенето), също показват засилен интерес към възможностите за научни изследвания в рамките на „Чисто небе“.
 • Научноизследователската и академичната общност — „Чисто небе“ предоставя начини за ускоряване на въвеждането на технологии в иновационния цикъл. Програмата дава възможност на представителите на промишлеността и научните среди съвместно да посрещат предизвикателствата и да работят по приоритетите.

Вижте също

Чисто небе 2

Покани и обществени поръчки

Чисто небе - постижения

Контакт

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“

Уебсайт
Телефонен номер
+32 2 221 81 52
Факс
+32 2 221 81 50
Пощенски адрес
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии