Skip to main content
Společný podnik EU

Společný podnik Clean Sky 2

logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Přehled

 • Úloha: Rozvoj inovačních technologií s cílem snížit hluk a emise CO2 a jiných plynů, jež vznikají v důsledku letecké dopravy.
 • Ředitel: Eric Dautriat
 • Partneři: Evropská komise, letecký průmysl (včetně malých a středních podniků), akademická obec, výzkumná střediska
 • Rok zřízení: 2008
 • Počet zaměstnanců: 40
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Společný podnik Clean Sky 2

Společný podnik Clean Sky 2 (CSJU) je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, tj. partnerstvím mezi Evropskou komisí a evropským leteckým průmyslem. Vznikl za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti ochrany životního prostředí. V současné době se jedná již o druhou fázi podniku (Clean Sky 2), v níž se lze opřít o výsledky dosažené během první etapy. Je třeba:

 • pokračovat v integraci průlomových technologií do leteckých strojů
 • demonstrovat inovativní konfigurace letadel, jimiž lze dosáhnout lepších výsledků z environmentálního i ekonomického hlediska.

Úkoly podniku Clean Sky

Jedním z úkolů je přispívat k ochraně životního prostředí. Technologie vyvinuté v rámci Clean Sky 2 umožní:

 • snížit spotřebu paliva a omezit související emise CO2 o 20–30 %
 • snížit v podobné míře i hladinu hluku (ve srovnání s rokem 2014).

Rovněž se očekává, že dojde k výraznému zvýšení konkurenceschopnosti a mobility v Evropě.

Organizační struktura

Za vedení společného podniku Clean Sky 2 odpovídá jeho výkonný ředitel, který má k dispozici tým spolupracovníků. Společně pak podávají zprávy správní radě.

Ve správní radě zasedá:

 • 12 vedoucích představitelů daného odvětví
 • zástupce Evropské komise, který jedná za EU
 • přibližně 70 přidružených subjektů.

Činnost společného podniku Clean Sky 2

K dosažení cílů podniku se využívá 3 vzájemně se doplňujících nástrojů: technologií, tzv. „koncepčních návrhů letadel“ a demonstračních programů:

1. U technologií probíhá výběr, rozvoj a sledování na základě jejich zralosti neboli úrovně jejich technologické připravenosti . V současné době je sledováno více než 100 klíčových technologií. Technologie vyvinuté v rámci společného podniku Clean Sky se budou vztahovat na všechny hlavní segmenty komerční letecké dopravy.

2. Koncepční návrhy letadel – návrhy, které začleňují technologie do realizovatelných koncepčních konfigurací. Týkají se především těchto základních skupin letadel:

 • obchodních proudových letadel
 • regionálních velkých obchodních letadel
 • rotorových letadel.

Hlavní způsob měření a vykazování výsledků v oblasti životního prostředí spočívá ve srovnání výkonu koncepčních návrhů se stávajícími modely letadel.

3. Demonstrační programy zahrnují skutečné demonstrátory, u nichž se integruje několik technologií na úrovni rozsáhlejší systémové úrovni nebo úrovni leteckého stroje a demonstruje se, jak by fungovaly za běžného provozu. Tím se zjišťuje potenciál těchto technologií a zároveň se tak umožňuje jejich rozvoj do vyššího stupně zralosti.

Kdo má z činnosti společného podniku prospěch?

 • Veřejnost – Dojde ke snížení hladiny hluku a emisí, zvýšení mobility a konkurenceschopnosti tohoto odvětví v Evropě.
 • Hospodářství – Letectví je jedním z nejúspěšnějších odvětví v EU. Společný podnik Clean Sky přispěje k zajištění takové evropské pracovní síly, která bude schopna rozvíjet špičkové technologie nezbytné k zachování vedoucí pozice na trhu.
 • Malé a střední podniky – Díky výzvám k předkládání návrhů v rámci společného podniku Clean Sky se do inovačního řetězce zapojuje stále více firem. Tím jim vznikají nové příležitosti a pro již zavedené aktéry daného odvětví to představuje potenciální nové dodavatelské řetězce. Nemalý zájem o příležitosti v oblasti výzkumu nabízené v rámci Clean Sky projevují rovněž malé a střední podniky s neleteckým zaměřením (např. z automobilového průmyslu).
 • Vědecká a akademická obec – Společný podnik Clean Sky nabízí možnosti, jak urychlit zavedení technologií do tzv. inovačního cyklu. To nabízí průmyslu i vědecké obci možnosti spolupracovat při řešení výzev a dosahování priorit.

Viz také

Clean Sky 2

Veřejné zakázky

Čeho se podařilo dosáhnout

Kontakt

Společný podnik Clean Sky 2

Internetové stránky
Telefonní číslo
+32 2 221 81 52
Číslo faxu
+32 2 221 81 50
Poštovní adresa
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média