Skip to main content
logo of Clean Sky 2 Joint Undertaking

Forbhreathnú

 • Ról: Teicneolaíochtaí nuálacha a fhorbairt chun astaíochtaí CO2 agus gás eile ó aerárthaí, agus leibhéil torainn, a laghdú
 • Stiúrthóir: Eric Dautriat
 • Comhpháirtithe: An Coimisiún Eorpach, tionscal na haerloingseoireachta (Fiontair bheaga agus mheánmhéide san áireamh), lárionaid taighde, lucht léinn
 • Bliain a bhunaithe: 2008
 • Líon foirne: 40
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: Comhghnóthas Spéire Glaine 2

Compháirtíocht phríobháideach phoiblí a bhfuil rath air is ea Comhghnóthas Spéire Glaine 2. Is iad an Coimisiún Eorpach agus tionscal aerloingseoireachta na hEorpa atá ina bhun, agus ní fada go mbeidh a spriocanna feidhmíochta comhshaoil bainte amach aige. Sa dara céim, Spéir Ghlan 2, cuirfear leis an rath sin ar na dóigheanna seo:

 • leanfar de theicneolaíochtaí ceannródaíocha a chur isteach in aerárthaí
 • léireofar na cumraíochtaí nuálacha atá ar fáil d'aerárthaí, sa dóigh go bhfeabhsófar a bhfeidhmíocht chomhshaoil agus eacnamaíoch.

Cad é go díreach a dhéanann Comhghnóthas Spéire Glaine 2?

Déanann sé an comhshaol a chosaint. De bharr teicneolaíochtaí atá á bhforbairt faoi Spéir Glan 2, beidh aerárthaí amach anseo:

 • 20-30% níos tíosaí ó thaobh dó breosla agus astaíochtaí C02 gaolmhara de
 • i bhfad níos ciúine (i gcomparáid le 2014).

Meastar go gcuirfidh an tionscamh go mór le hiomaíochas agus le soghluaisteacht san Eoraip.

Cé a bhaineann tairbhe as?

 • An pobal – is fearrde an pobal an laghdú ar thruailliú torainn agus ar astaíochtaí agus an feabhsú ar shoghluaisteacht agus ar iomaíochas tionsclaíoch san Eoraip.
 • An geilleagar – tá an aerloingseoireacht ar cheann de na tionscail is rathúla dá bhfuil ag an Aontas Eorpach. Cuidiú a bheidh i Spéir Ghlan chun a chinntiú go mbeidh fórsa saothair ag an Eoraip a bheidh in ann an teicneolaíocht cheannródaíoch a fhorbairt is gá chun í a choinneáil ar bharr an mhargaidh.
 • Fiontair bheaga agus mheánmhéide – tá ag méadú ar líon na bhfiontar den sórt seo atá ag glacadh páirt i slabhraí nuálaíochta de thoradh glaonna ar thograí de chuid Spéire Glaine. Cuireann sé sin deiseanna nua ar fáil dóibh agus cuireann sé slabhraí nua soláthair ar fáil do ghnólachtaí seanbhunaithe na hearnála. Ina theannta sin, tá fiontair bheaga agus mheánmhéide nach bhfuil dírithe ar chúrsaí aerspáis (e.g. fiontair a oibríonn in earnáil na ngluaisteán) ag cur an-suim sna deiseanna taighde a chruthaíonn Spéir Ghlan.
 • Eolaithe agus lucht léinn – cuireann Spéir Ghlan bealaí ar fáil chun dlús a chur le teicneolaíochtaí a thabhairt isteach i 'dtimthriall na nuálaíochta'. Tugann sé deis do lucht an tionscail agus lucht na heolaíochta aghaidh a thabhairt ar dhúshláin le chéile.

Féach freisin

Spéir Ghlan 2

Glaonna & soláthar

An méid atá bainte amach ag Spéir Ghlan

Teagmháil

Comhghnóthas Spéire Glaine 2

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 52
Uimhir facs
+32 2 221 81 50
Seoladh poist
Clean Sky 2 Joint Undertaking, White Atrium Building TO56 4th floor B, 1049 Bruxelles/Brussel, An Bheilg
Na meáin shóisialta