Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Европейска агенция по отбрана (EDA)

European Defence Agency - Logo

Преглед

  • Роля: EDA подкрепя съвместни европейски проекти в областта на отбраната и предоставя платформа за контакти между европейските министерства на отбраната.
  • Изпълнителен директор: Иржи Шедиви
  • Членове: 26 държави от ЕС (Дания не е член)
  • Създадена през: 2004 г.
  • Брой служители: 140
  • Местоположение: Брюксел (Белгия)
  • Уебсайт: Европейска агенция по отбрана

Европейската агенция по отбрана (EDA) е създадена през 2004 г. Тя помага на 26 държави членки (всички страни от ЕС с изключение на Дания) да развиват своите военни ресурси.

Агенцията насърчава сътрудничеството, предприема нови инициативи и въвежда решения за подобряване на отбранителните способности. Тя също така помага на държавите членки, които желаят да разработват съвместни отбранителни способности.

EDA е ключов посредник при развиването на способности, които са в основата на общата политика на ЕС за сигурност и отбрана (ОПСО).

Агенцията е със седалище в Брюксел и в нея работят около 140 служители под ръководството на Жозеп Борел, който е върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията.

С какво се занимава

Агенцията помага на 26 държави членки — всички страни от ЕС с изключение на Дания — да подобряват своите отбранителни способности чрез европейско сътрудничество.

Тя действа като катализатор и посредник между министерствата на отбраната, които желаят да работят по съвместни проекти за отбранителни способности.

Агенцията е „център“ за европейско сътрудничество в областта на отбраната. Нейните експертни знания и мрежи ѝ дават възможност да извършва широк кръг действия в областта на отбраната:

  • от хармонизиране на изискванията до предоставяне на оперативни способности;
  • от научни изследвания и иновации до разработване на технологични демонстратори;
  • от обучения и учения до поддръжка и подкрепа на операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана.

Агенцията работи и за укрепване на европейската отбранителна промишленост и действа като посредник между заинтересованите страни в областта на военната политика на държавите членки и политиките на ЕС, които имат въздействие върху отбраната.

През май 2017 г. държавите членки се споразумяха за укрепване на мисията на агенцията, включително чрез превръщането ѝ в централен оператор за финансираните от ЕС дейности, свързани с отбраната.

Кой има полза от това

Гъвкавият подход на агенцията дава възможност на държавите от ЕС (ЕС-27 с изключение на Дания) да решават дали да участват в съответствие с националните си отбранителни нужди.

Агенцията помага на европейските министерства на отбраната да преодоляват недостига на отбранителни способности и пропуските в обученията.

EDA също така има споразумения с някои държави извън ЕС (Норвегия, Сърбия, Швейцария и Украйна).

Контакт

Име
Европейска агенция по отбрана (EDA)
Уебсайт
https://www.eda.europa.eu/
Телефонен номер
+32 2 504 28 00
Факс
+32 2 504 28 15
Пощенски адрес
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии