Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Agentúra spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Európska obranná agentúra (EDA)

European Defence Agency - Logo

Prehľad

  • Úloha: EDA podporuje spoluprácu pri európskych obranných projektoch a slúži ako fórum pre európske ministerstvá obrany.
  • Výkonný riaditeľ: Jiří Šedivý
  • Členovia: 26 členských štátov EÚ (Dánsko nie je členom)
  • Rok vzniku: 2004
  • Počet zamestnancov: 140
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webové sídlo: EDA

Európska obranná agentúra (EDA) bola zriadená v roku 2004. Svojim 26 členským štátom (všetky krajiny EÚ okrem Dánska) pomáha pri rozvíjaní ich vojenských zdrojov.

Podporuje spoluprácu, otvára nové iniciatívy a zavádza riešenia na zlepšenie obranných spôsobilostí. Členským štátom, ktoré o to majú záujem, pomáha vypracovať spoločné obranné spôsobilosti.

EDA je kľúčovým faktorom v rozvoji spôsobilostí, ktoré sú základom spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (SBOP).

Agentúru EDA so sídlom v Bruseli a približne 140 zamestnancami vedie Josep Borrell, vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie.

Náplň činnosti

EDA prostredníctvom európskej spolupráce podporuje svojich 26 členských štátov (všetky krajiny EÚ okrem Dánska) pri zlepšovaní ich obranných spôsobilostí.

Vystupuje ako hybná sila a sprostredkovateľ pre ministerstvá obrany, ktoré sú ochotné pracovať na spoločných projektoch obranných spôsobilostí.

Agentúra je centrom európskej spolupráce v oblasti obrany. Vďaka svojim odborným znalostiam a sieťam dokáže pokryť širokú škálu obranného spektra vrátane:

  • harmonizácie požiadaviek na poskytovanie operačných spôsobilostí,
  • výskumu a inovácie na vypracovanie technologických ukazovateľov,
  • odbornej prípravy a výcviku na údržbu a podporu operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

EDA prispieva aj k posilneniu európskeho obranného priemyslu a pôsobí ako sprostredkovateľ a prostredník medzi vojenskými zúčastnenými stranami členských štátov a politikami EÚ, ktoré majú vplyv na obranu.

V máji 2017 sa členské štáty dohodli na posilnení úlohy agentúry vrátane jej úlohy vystupovať ako centrálny subjekt v oblasti činností súvisiacich s obranou, ktoré financuje EÚ.

Kto má z činnosti EDA prínos?

Prínos z flexibilného prístupu agentúry majú členské štáty EÚ (EÚ-27 okrem Dánska), ktoré sa vďaka tomu môžu rozhodovať o zapojení v súlade so svojimi vnútroštátnymi potrebami v oblasti obrany.

EDA pomáha európskym ministerstvám obrany pri riešení nedostatkov v oblasti obrannej spôsobilosti a odbornej prípravy.

EDA okrem toho uzavrela dohody s niektorými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ (Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Ukrajina).

Kontakt

Meno/Názov
Európska obranná agentúra (EDA)
Webové sídlo
https://www.eda.europa.eu/
Telefónne číslo
+32 25042800
Faxové číslo
+32 25042815
Poštová adresa
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá