Skip to main content
Právnická osoba Evropské unie

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Přehled

 • Úloha: Zajistit, aby byly obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o prosazování práva jednotně uplatňovány ve všech zemích EU, jakož i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
 • Předsedkyně: Andrea Jelineková
 • Rok zřízení: 2018
 • Počet zaměstnanců: 21
 • Sídlo: Brusel
 • Internetové stránky:Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu údajů je nezávislý subjekt, který:

 • zajišťuje, že unijní právo v této oblasti – zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o prosazování práva – je jednotně uplatňováno ve všech zemí, na něž se vztahuje, a podporuje spolupráci mezi vnitrostátními orgány pro ochranu údajů

Náplň činnosti

 • poskytuje obecné poradenství (včetně pokynů, doporučení a osvědčených postupů) ohledně výkladu obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • přijímá závěry ve věci jednotnosti, aby zajistil jednotnost výkladu obecného nařízení o ochraně osobních údajů všemi vnitrostátními regulačními orgány, například v případech týkajících se více zemí
 • poskytuje poradenství Evropské komisi v záležitostech souvisejících s ochranou údajů a návrhy nových právních předpisů EU, které mají zvláštní význam pro ochranu osobních údajů
 • motivuje vnitrostátní orgány pro ochranu osobních údajů, aby vzájemně spolupracovaly a předávaly si informace a osvědčené postupy.

Pokud se domníváte, že vaše údaje nebyly ochráněny, máte 3 možnosti:

Vnitrostátní orgány pro ochranu údajů mohou provádět šetření a v případě potřeby ukládat sankce.

Složení

 • Předseda a 2 místopředsedové, kteří jsou jmenováni na obnovitelné funkční období v délce 5 let.
 • Vnitrostátní orgán pro ochranu údajů z každé země a evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ).

V běžné agendě pomáhá sboru s analytickými, administrativními a logistickými záležitostmi sekretariát, jehož fungování zajišťuje úřad evropského inspektora ochrany údajů. Zaměstnanci sekretariátu pracují podle pokynů předsedy EDPB.
Podmínky spolupráce EDPB-EIOÚ

Způsob fungování

Sbor se pravidelně schází v Bruselu a diskutuje a rozhoduje o otázkách týkajících se ochrany údajů.
Na základě podkladů připravených jednak na zasedání expertních podskupin, jednak sekretariátem EDPB se rozhodnutí přijímají na plenárních zasedáních, jichž se účastní ředitelé vnitrostátních orgánů.

Přínos činnosti sboru pro širokou veřejnost

EDPB svou činností zajišťuje jednotné uplatňování unijních pravidel ochrany údajů ve všech zemích EU, takže všichni mají stejná práva bez ohledu na to, v které zemi bydlí.
Sbor za tímto účelem:

 •  vydává pokyny pro vnitrostátní orgány a zúčastněné strany, aby zajistil jednotný výklad obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 •  přijímá závěry ve věci jednotnosti určené vnitrostátním regulačním orgánům, aby zajistil, že se budou související zákonná práva a povinnosti vymáhat v každé zemi stejným způsobem.
 • Je rovněž zdrojem odborných znalostí v oblasti ochrany údajů a poskytuje poradenství Evropské komisi. Ve všech nových právních předpisech EU, které významným způsobem ovlivňují ochranu osobních údajů, je tak zajištěno dodržování příslušného základní práva.

Viz také

Aktuality 

Pracovní program

Pracovní příležitosti

Kontakt

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB)

Internetové stránky
E-mail
Poštovní adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média