Skip to main content
Juridiska persona Eiropas Savienībā

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)

The European Data Protection Board - Logo

Pārskats

 • Uzdevums: nodrošināt, ka ES valstīs, kā arī Norvēģijā, Lihtenšteinā un Islandē Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Direktīvu par datu aizsardzību tiesībaizsardzības jomā piemēro saskaņoti.
 • Priekšsēdētāja: Andrea Jelinek
 • Dibināšanas gads: 2018
 • Darbinieku skaits: 21
 • Atrašanās vieta: Brisele
 • TīmekļvietneEiropas Datu aizsardzības kolēģija

EDAK ir neatkarīga struktūra, kas:

 • nodrošina, ka šajā jomā pieņemtie ES tiesību akti, jo īpaši Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un Direktīva par datu aizsardzību tiesībaizsardzības jomā, tiek piemēroti saskaņoti visās valstīs, uz kurām šie dokumenti attiecas
 • veicina sadarbību starp valsts datu aizsardzības iestādēm.

Ko dara EDAK?

 • Sniedz vispārējus norādījumus (tostarp pamatnostādnes, ieteikumus un paraugpraksi) nolūkā izskaidrot VDAR.
 • Pieņem atbilstības secinājumus, kas izstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka visas valstu regulatīvās iestādes interpretē VDAR saskaņoti, piemēram, tad, ja situācija attiecas uz divām vai vairākām valstīm.
 • Konsultē Eiropas Komisiju par persondatu aizsardzību un jebkuru jaunu ierosināto ES tiesību aktu, kas ir īpaši nozīmīgs persondatu aizsardzības kontekstā.
 • Mudina valsts datu aizsardzības iestādes sadarboties un savstarpēji dalīties ar informāciju un paraugpraksi.

Ja uzskatāt, ka jūsu dati nav tikuši aizsargāti, jums ir trīs iespējas:

Valsts datu aizsardzības iestādes var veikt izmeklēšanu un vajadzības gadījumā piemērot sankcijas.

Kāds ir EDAK sastāvs?

 • Priekšsēdētāja un divi priekšsēdētājas vietnieki, ko ieceļ amatā uz 5 gadu pilnvaru termiņu, kas ir pagarināms.
 • Visu ES valstu datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU).

Ikdienas darbā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai analītisku, administratīvu un loģistikas atbalstu sniedz EDAU nodrošināts sekretariāts. EDAK sekretariāta darbinieki strādā EDAK priekšsēdētājas vadībā.

EDAK un EDAU sadarbības noteikumi

Kā EDAK strādā?

Kolēģija regulāri tiekas sanāksmēs Briselē, lai apspriestu un pieņemtu lēmumus datu aizsardzības jautājumos.

Lēmumus pieņem plenārsēdēs, kurās kopā sanāk valstu iestāžu vadītāji; lēmumu pamatā ir ekspertu apakšgrupu sanāksmēs un EDAK sekretariāta veiktie sagatavošanās darbi.

EDAK un jūs

EDAK nodrošina, ka ES noteikumi jūsu datu aizsardzībai tiek piemēroti vienādi visās ES dalībvalstīs, lai visiem būtu vienādas tiesības neatkarīgi no dzīvesvietas.

Lai to panāktu, EDAK:

 •  izstrādā pamatnostādnes valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu VDAR saskaņotu interpretāciju;
 • pieņem atbilstības secinājumus valstu regulatoriem, lai nodrošinātu, ka juridiskās tiesības un pienākumus tie īsteno vienādi visās valstīs;
 • piedāvā savu lietpratību datu aizsardzības jomā, konsultējot Eiropas Komisiju. Tādējādi tiek nodrošināts, ka ikvienā jaunā ES tiesību aktā, kam ir īpaša nozīme persondatu aizsardzības kontekstā, tiks ievērotas pamattiesības šajā jomā.

Plašāka informācija

EDAK jaunumi

EDAK ziņojumi, atzinumi un ieteikumi

EDAK darba programma

EDAK vakances

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)
Tīmekļvietne
https://edpb.europa.eu/edpb_lv
E-pasts
Pasta adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi