Skip to main content
Juridisk person inom Europeiska unionen

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Översikt

 • Uppgift: Se till att den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddsdirektivet tillämpas på samma sätt i EU-länderna och i Norge, Liechtenstein och Island.
 • Ordförande: Andrea Jelinek
 • Inrättad: 2018
 • Antal anställda: 21
 • Plats: Bryssel
 • Webbplats:Europeiska dataskyddsstyrelsen 

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende organ som

 • bidrar till att EU-rätten på området – framför allt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddsdirektivet för brottskämpning – tillämpas enhetligt i alla länder som omfattas av den
 •  främjar samarbetet mellan de nationella dataskyddsmyndigheterna.

Vad gör EDPB?

 • Utfärdar allmänna råd (t.ex. riktlinjer, rekommendationer och goda rutiner) för att förtydliga reglerna i GDPR.
 • Antar slutsatser för att se till att GDPR tolkas på samma sätt av alla nationella tillsynsmyndigheter, t.ex.  i ärenden som gäller två eller flera länder.
 • Ger råd till Europeiska kommissionen i dataskyddsfrågor och om förslag till ny EU-lagstiftning där dataskyddsfrågor är av vikt.
 • Uppmuntrar nationella dataskyddsmyndigheter att samarbeta och dela information och goda rutiner med varandra.

Om du tycker att dina personuppgifter inte har skyddats kan du välja mellan tre alternativ:

De nationella dataskyddsmyndigheterna kan utreda ditt ärende och har möjlighet att utdöma t.ex. sanktionsavgifter.

Vem arbetar inom EDPB?

 • En ordförande och två vice ordförande som utses för en femårsperiod som kan förlängas.
 • Alla nationella dataskyddsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) har en ledamot i styrelsen.

För sin dagliga verksamhet får EDPB analytiskt, administrativt och logistiskt stöd från ett sekretariat som tillhandahålls av EDPS. Sekretariatets personal arbetar under styrelseordförandens ledning.
Samarbetsavtal mellan EDPB och EDPS

Hur bedriver EDPB sitt arbete?

Styrelsen sammanträder regelbundet i Bryssel för att diskutera och fatta beslut i dataskyddsfrågor.
Besluten fattas på plenarsammanträdena, som samlar cheferna för de nationella myndigheterna. Ärendena har dessförinnan förberetts av expertgrupper och EDPB:s sekretariat.

Europeiska dataskyddsstyrelsen skyddar dig

EDPB bidrar till att EU:s dataskyddsregler tillämpas enhetligt i alla EU-länder så att alla har samma rättigheter oavsett var de bor.
Det gör EDPB genom att

 •  utfärda riktlinjer till de nationella myndigheterna och andra intressenter för att se till att GDPR tolkas konsekvent
 •  anta slutsatser till stöd för de nationella tillsynsmyndigheterna så att lagstadgade rättigheter och skyldigheter tillämpas på samma sätt i alla länder.
 • EDPB bistår också Europeiska kommissionen med expertkunskap när det gäller uppgiftsskydd. Det bidrar till att alla nya EU-lagar som påverkar skyddet av personuppgifter respekterar de grundläggande reglerna för skydd av personuppgifter.

Se också

Nyheter från EDPB 

EDPB:s arbetsprogram 

Lediga jobb  

Kontakt

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)

Webbplats
E-post
Postadress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier