Skip to main content
Logo of European Training Foundation

Ülevaade

  • Ülesanne: ETF toetab inimarengut naaberriikides.
  • Direktor: Cesare Onestini
  • Asutamisaasta: 1994
  • Töötajaid: 130
  • Asukoht: Torino (Itaalia)
  • Veebisait: ETF

ELi välissuhete kontekstis aitab Euroopa Koolitusfond (ETF) naaberriikidel sealsete elanike võimetest ja oskustest täielikku kasu saada, reformides riikide kutseharidust ja -koolitust ning tööturusüsteeme.

Tegevus

ETF toetab inimarengut 29 partnerriigis (Kagu-Euroopas ja Türgis, Ida-Euroopas, Vahemere piirkonna lõuna- ja idaosas ning Kesk-Aasias). Fond aitab kaasa poliitika ja programmide kujundamisele, rakendamisele ja hindamisele, et:

  • edendada sotsiaalset liikuvust ja kaasatust;
  • reformida haridus- ja koolitussüsteeme;
  • hoida nende süsteemide võimekust tööturu vajadustega paremini tasakaalus.

See tähendab, et ETF toetab partnerriikide jõupingutusi tõhusa, tõenditel põhineva poliitika arendamisel, mis suurendab kodanikuaktiivsust ja heaolu, ajakohastab kutsehariduse ja -koolituse pakkumist ning viib selle nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil tööturu nõudlusega vastavusse.

Fond toetab ka ELi abi jõudmist partnerriikideni, pakkudes eksperditeadmisi ELi meetmete kavandamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise jaoks ning poliitilist dialoogi.

Fondi tegevust kirjeldatakse programmdokumendis .

Kes saab kasu?

Koolitatud ja kvalifitseeritud töötajad, kellel on lihtsam oma koduriigis tööd leida. See muudab nad sotsiaalsele tõrjutusele, vaesusele ja ebaseaduslikule rändele vähem vastuvõtlikuks.

Partnerriikides paraneb heaolu ja stabiilsus ning tekib rohkem kauplemis- ja investeerimisvõimalusi.

ELi liikmesriigid saavad värvata kvalifitseeritud töötajaid, kes tulevad Euroopasse paremini reguleeritud viisil ja aitavad täita demograafilistest muutustest põhjustatud lünki.

Vaata ka …

Väljaannete kataloog

„Live and Learn“ (Euroopa Koolitusfondi ajakiri)

Üritused

Töövõimalused

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Koolitusfond (ETF)
Veebisait
https://www.etf.europa.eu/et/translated-content/documents/
Telefoninumber
+39 011 630 22 22
Faksinumber
+39 011 630 22 00
Postiaadress
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Itaalia
Sotsiaalmeedia