Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF)

Logo of European Training Foundation

Forbhreathnú

  • Ról: Tacaíonn ETF le forbairt an duine i dtíortha comharsanacha
  • Stiúrthóir: Cesare Onestini
  • Bliain a bhunaithe: 1994
  • Líon na mball foirne: 130
  • Suíomh: Torino na hIodáile
  • Suíomh gréasáin:ETF

Mar chuid de chaidreamh seachtrach an Aontais Eorpaigh, cuidíonn an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) le tíortha atá comharsanach leis an Aontas a oiread leasa agus is féidir a bhaint as cumas agus scileanna a muintire trí athchóiriú a dhéanamh ar a gcórais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna agus ar mhargadh an tsaothair.

Gníomhaíochtaí

Tacaíonn ETF le 29 dtír chomhpháirtíochta (in Oirdheisceart na hEorpa agus sa Tuirc, in Oirthear na hEorpa, sa taobh ó dheas agus sa taobh thoir den Mheánmhuir agus san Áise Láir). Cuidíonn sé le ceapadh, cur i bhfeidhm agus measúnú beartas agus clár arb é is aidhm dóibh:

  • an tsoghluaisteacht shóisialta agus an t-ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn
  • athchóiriú a dhéanamh ar chórais oideachais agus oiliúna
  • córais oiliúna a dhéanamh níos oiriúnaí do riachtanais mhargadh an tsaothair.

A bhuí leis sin, bíonn ETF ag tacú le hiarrachtaí na dtíortha comhpháirtíochta beartais éifeachtacha fianaise-bhunaithe a cheapadh a chothaíonn rannpháirteachas agus leas na saoránach, a dhéanann nuachóiriú ar sholáthar gairmoideachais agus gairmoiliúna, agus a chuireann an soláthar sin in oiriúint do riachtanais mhargadh an tsaothair, ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon.

Ina cheann sin, tacaíonn sé le cúnamh ón Aontas a chur ar fáil do na tíortha comhpháirtíochta, trí shainchomhairle a thabhairt i leith cheapadh, mhonatóireacht agus mheastóireacht bhearta an Aontais agus trí thacú le hidirphlé i dtaobh beartas.

Tá cuntas sa doiciméad seo  atá eisithe ag an bhFondúireacht ar obair na fondúireachta.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Oibrithe ag a bhfuil oiliúint agus scileanna: is dóchúla go bhfaighidh a leithéid d’oibrithe post ina dtír baile agus dá bharr sin gur lú an seans go mbainfidh an t-eisiamh sóisialta, an bhochtaineacht agus an imirce mhírialta dóibh.

Tíortha comhpháirtíochta: éiríonn siad níos rathúla agus níos cobhsaí, rud as a dtagann breis deiseanna trádála agus infheistíochta.

Ballstáit an Aontais: féadann na Ballstáit oibrithe cáilithe a earcú a tháinig chun na hEorpa ar shlí níos rialáilte, agus amhlaidh sin tá caoi acu sin bearnaí a dhúnadh sa mhargadh saothair arb é athruithe déimeagrafacha is cúis leo.

Féach freisin

Catalóg na bhfoilseachán

Live & Learn, iris ETF

Imeachtaí

Deiseanna fostaíochta

Teagmháil

Ainm
An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF)
Suíomh gréasáin
https://www.etf.europa.eu/ga/translated-content/documents/
Uimhir ghutháin
+39 011 630 22 22
Uimhir facs
+39 011 630 22 00
Seoladh poist
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, An Iodáil
Na meáin shóisialta