Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Агенция към Евратом

Агенция за снабдяване към Евратом

Euratom Supply Agency

Преглед

 • Роля: Поддържане на редовни и сигурни доставки на ядрени материали (руди, изходни материали и специални делящи се материали) за всички потребители в ЕС. 
 • Генерален директор: г-жа Агнешка Казмерчак 
 • Създадена през: 1960 г. 
 • Брой служители: 17
 • Местоположение: Люксембург
 • Уебсайт: Агенция за снабдяване към Евратом

С какво се занимава

Агенцията — официално Агенция за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия — е създадена с Договора за Евратом. Тя се нарича също Агенция за снабдяване към Евратом.

Основната задача на агенцията е да гарантира сигурността на доставките на ядрени материали и ядрено гориво за всички потребители в ЕС. Тя посреща нуждите на предприятията за производство на ядрена енергия, на изследователските реактори, на производителите на медицински радиоизотопи и на индустрията, свързана с веригата за ядрени доставки. 

Агенцията наблюдава ядрения пазар и предупреждава за тенденциите, които представляват заплаха за сигурността на доставките на ядрени материали за енергийни и неенергийни цели в ЕС. Тя може да предприема действия самостоятелно (напр. меморандум за разбирателство със САЩ за наличие на специализирани материали и горива за научни изследвания и медицински цели) или може да предлага мерки на Европейската комисия.

Агенцията е единственият орган, който може да подписва договори за доставка на руди, суровини и специални делящи се материали в ЕС, както и да откаже да сключи договор. Решенията на агенцията по отношение на договори за доставка могат да бъдат оспорвани пред Комисията като проверка и баланс на правомощията на агенцията. В малкото случаи на обжалване на решения на агенцията Комисията е потвърдила решенията и не е използвала правото си на вето. 

Кой има полза

 • Комуналните услуги в ЕС се осигуряват чрез сигурни доставки на материали за производство на електроенергия.
 • Домакинствата и обектите (предприятия, училища, болници) в ЕС се възползват от ядрената енергия.
 • Лекарите по нуклеарна медицина и пациентите ползват материалите, необходими за доставки на медицински радиоизотопи.
 • Учените ползват ядрени материали, които дават възможност за научни изследвания. 
 • Промишлеността, която развива дейност в областта на ядрените услуги и ядрената медицина, също ползва тези материали. 
 • Европейската комисия ползва експертния опит на агенцията на пазара на ядрения горивен цикъл.
 • Международните организации (Международната агенция за атомна енергия, Агенцията за ядрена енергия на ОИСР) ползват експертния опит на Агенцията.

Контакт

Име
Агенция за снабдяване към Евратом
Уебсайт
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
Електронен адрес
Телефонен номер
Тел.: (+352) 4301-36338
Тел.: (+352) 4301-35190
Пощенски адрес
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Люксембург
Социални медии