Skip to main content
Euratom aģentūra

Euratom Apgādes aģentūra

Euratom Supply Agency

Pārskats

 • Uzdevums: uzturēt kodolmateriālu (rūdas, izejmateriāli un speciālais skaldmateriāls) regulāru un drošu piegādi visiem ES lietotājiem. 
 • Ģenerāldirektore: Agņeška Kazmierčaka (Agnieszka Kazmierczak) 
 • Izveides gads: 1960 
 • Darbinieku skaits: 17
 • Atrašanās vieta: Luksemburga
 • Tīmekļvietne: Euratom Apgādes aģentūra

Darbības

Aģentūras oficiālais nosaukums ir Eiropas Atomenerģijas kopienas Apgādes aģentūra, un tā ir izveidota ar Euratom līgumu. Tās īsais nosaukums ir Euratom Apgādes aģentūra.

Aģentūras galvenais uzdevums ir nodrošināt kodolmateriālu un kodoldegvielas piegādes drošību visiem ES lietotājiem. Tā rūpējas par to, lai ar nepieciešamajiem materiāliem tiktu apgādātas kodolenerģijas ražošanas iekārtas, pētniecības reaktori, medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražotāji un kodolpiegādes ķēdes uzņēmumi. 

Euratom Apgādes aģentūra uzrauga kodolenerģijas tirgu un brīdina par tendencēm, kas apdraud ES apgādi ar kodolmateriāliem elektroenerģijas un ar to nesaistītiem lietojumiem. Aģentūra var veikt pasākumus pēc savas iniciatīvas (piemēram, saprašanās memorands ar ASV par specializētu materiālu un degvielas pieejamību pētniecībai un izmantošanai medicīnā) vai ierosināt pasākumus Eiropas Komisijai.

Euratom Apgādes aģentūra ir vienīgā struktūra, kura var parakstīt līgumus par rūdu, izejmateriālu un speciālā skaldmateriāla piegādi ES, un tā var atteikties slēgt līgumu. Aģentūras lēmumus par piegādes līgumiem, līdzsvara un atsvara sistēmas ietvaros kontrolējot aģentūras pilnvaras, var apstrīdēt Komisijā. Nedaudzajos gadījumos, kad aģentūras lēmumi tika pārsūdzēti, Komisija lēmumus apstiprināja un savas veto tiesības neizmantoja. 

Ieguvēji

 • ES sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi gūst labumu no drošas apgādes ar materiāliem, kas nepieciešami elektroenerģijas ražošanai.
 • Mājsaimniecības un struktūras (uzņēmumi, skolas, slimnīcas) ES gūst labumu no kodolenerģijas.
 • Kodolmedicīnas speciālisti un pacienti gūst labumu no apgādes ar medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai nepieciešamiem materiāliem.
 • Zinātnieki var saņemt kodolmateriālus, kas tiem ļauj veikt pētījumus. 
 • Uzņēmumi, kas darbojas atomenerģijas pakalpojumu un kodolmedicīnas nozarē, gūst labumu no materiālu pieejamības. 
 • Eiropas Komisija izmanto aģentūras speciālās zināšanas par kodoldegvielas cikla tirgu.
 • Starptautiskās organizācijas (Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra, ESAO Kodolenerģijas aģentūra) izmanto aģentūras speciālās zināšanas.

Kontaktinformācija

Nosaukums
Euratom Apgādes aģentūra
Tīmekļvietne
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-pasts
Tālruņa numurs
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Pasta adrese
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luxembourg, Luksemburga
Sociālie plašsaziņas līdzekļi