Skip to main content
Agencja Euratomu

Agencja Dostaw Euratomu

Euratom Supply Agency

Informacje ogólne

 • Zadania: zapewnienie regularnej i bezpiecznej podaży materiałów jądrowych (rud, materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych) wszystkim użytkownikom w UE 
 • Dyrektor Generalna: Agnieszka Kaźmierczak 
 • Rok powstania: 1960 
 • Liczba pracowników: 17
 • Siedziba: Luksemburg
 • Strona internetowa: Agencja Dostaw Euratomu

Zakres działalności

Agencja – oficjalnie Agencja Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – została utworzona na mocy Traktatu Euratom. Nazywana jest również Agencją Dostaw Euratomu (ESA).

Głównym zadaniem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw materiałów jądrowych i paliwa jądrowego wszystkim użytkownikom w UE. Zaspokaja potrzeby obiektów użyteczności publicznej wytwarzających energię jądrową, reaktorów badawczych, producentów izotopów promieniotwórczych do zastosowań medycznych oraz łańcucha dostaw sektora jądrowego. 

ESA monitoruje rynek energii jądrowej i ostrzega przed tendencjami, które mogłyby zagrozić unijnemu bezpieczeństwu dostaw materiałów jądrowych służących do wytwarzania energii i do innych celów. ESA może samodzielnie podejmować działania (np. protokół ustaleń z USA w sprawie dostępności specjalistycznych materiałów i paliwa do celów badawczych i medycznych) lub proponować środki Komisji Europejskiej.

ESA jest jedynym organem, który może podpisywać umowy na dostawy rud, materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych w UE i odmówić zawarcia umowy. Decyzje agencji w odniesieniu do umowy na dostawy mogą zostać zaskarżone do Komisji w ramach mechanizmów kontroli i równowagi dotyczących uprawnień agencji. W dotychczas złożonych kilku przypadkach odwołania od decyzji agencji Komisja potwierdziła słuszność tych decyzji i nie skorzystała ze swojego prawa weta. 

Kto korzysta z usług agencji

 • Obiekty użyteczności publicznej w UE korzystają z bezpiecznych dostaw materiałów do wytwarzania energii elektrycznej.
 • Gospodarstwa domowe i podmioty (przedsiębiorstwa, szkoły, szpitale) w UE korzystają z energii jądrowej.
 • Lekarze medycyny nuklearnej i pacjenci korzystają z izotopów promieniotwórczych do zastosowań medycznych.
 • Naukowcy mają dostęp do materiałów jądrowych, które są niezbędne do prowadzenia badań. 
 • Usługi świadczone w sektorze jądrowym i medycyny nuklearnej korzystają z dostępności materiałów. 
 • Komisja Europejska korzysta z wiedzy fachowej agencji na temat rynku jądrowego cyklu paliwowego.
 • Organizacje międzynarodowe (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Agencja Energii Jądrowej OECD) korzystają z wiedzy fachowej agencji.

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Agencja Dostaw Euratomu
Strona internetowa
https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en
E-mail
Tel.
(+352) 4301-36338
(+352) 4301-35190
Adres pocztowy
European Commission, Euratom Supply Agency, Euroforum Building, 2920 Luksemburg, Luksemburg
Media społecznościowe