Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Logo of Eurofound

Īss apraksts

 • Uzdevums: pamatojoties uz pētījumiem, palīdzēt izstrādāt sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistītu politiku.
 • Izpilddirektors: Ivailo Kalfins 
 • Dibināšanas gads: 1975
 • Darbinieki: 100
 • Atrašanās vieta: Dublina (Īrija)
 • Tīmekļvietne: Eurofound

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ir trīspusēja Eiropas Savienības aģentūra, kas izveidota 1975. gadā. Tās uzdevums ir sniegt zināšanas, lai palīdzētu izstrādāt labāku sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku saskaņā ar Regulu (ES) 2019/127.

Ko dara Eurofound?

Eurofound prioritātes izriet no sociālās kohēzijas un taisnīgas pārkārtošanās galvenajām problēmām mainīgā vidē pēc Covid-19 krīzes. Ik pēc četriem gadiem Eurofound pārskata savu stratēģiju un mērķus. Pēc plašām apspriedēm ar valdi un ES iestādēm tā izveido četru gadu darba programmu.

Šīs organizācijas galvenās darbības ir šādas:

 • pētīt sociālos un ar nodarbinātību un darbu saistītus jautājumus, kuri aptver dažādus tematus;
 • ar savu pētījumu rezultātiem un secinājumiem iepazīstināt ES un valsts līmeņa politikas veidotājus, lai viņiem palīdzētu īstenot politiku, kuras mērķis ir uzlabot dzīves un darba apstākļus, pilnveidot nodarbinātības politiku un veicināt sociālo dialogu;
 • gan ES, gan valstu līmenī atvieglot zināšanu apmaiņu starp šajā jomā iesaistītajām personām.

Šādās jomās aģentūra īsteno pētniecības projektus un trīs ES mēroga apsekojumus:

Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Eurofound pielāgoja savus pētījumus, lai sekotu līdzi situācijai un vāktu datus par to, kā šī krīze ietekmē ES iedzīvotāju dzīvi, un par pasākumiem, kas veicami, lai mazinātu sekas. Elektroniskais apsekojums “Living, working and COVID-19”, kas pirmo reizi tika veikts 2020. gada aprīlī, ir svarīgs šo pētījumu elements.

Aģentūras darbs sniedz ar faktiem saistītus datus, kas palīdz izstrādāt politiku, tādu kā Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģija 2020–2025, ES direktīva attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, ES iniciatīvas cīņai pret jauniešu bezdarbu un Garantija jauniešiem.

Eurofound izplata savu pētījumu rezultātus un politikas veidošanā noderīgas zināšanas, izmantojot šādus līdzekļus:

Kas ir ieguvēji?

Eurofound darbs pamatā ir domāts par politiku atbildīgajām personām ES līmenī, proti:

 • ES iestādēm,
 • ES līmeņa darba devējiem,
 • ES līmeņa arodbiedrību grupām.

Fonda darbības ir vērstas arī uz citām organizācijām:

 • valstu valdībām, darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām,
 • parlamentiem,
 • pētniecības institūtiem,
 • augstskolām.

Skatīt arī

Kas mēs esam

Ko mēs darām

Nesenas un gaidāmas publikācijas

Gadagrāmata par dzīvi un darbu Eiropā

Brošūra par organizāciju

Videomateriāls par organizāciju

Daudzgadu un gada darba programmas

Abonēt jaunumus

Vakances

Kontaktinformācija

 

 

Nosaukums
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Tīmekļvietne
http://www.eurofound.europa.eu/lv
E-pasts
Tālruņa numurs
+353 1 204 31 00
Faksa numurs
+353 1 282 64 56
Pasta adrese
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Īrija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi