Skip to main content
Gedecentraliseerd agentschap

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Logo of Eurofound

In het kort

De in 1975 opgerichte Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een agentschap van de drie instellingen van de EU. Het verzamelt kennis ter onderbouwing van het beleid op het gebied van sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden overeenkomstig Verordening (EU) 2019/127.

Wat doet Eurofound?

De prioriteiten van Eurofound worden bepaald door de belangrijkste uitdagingen voor sociale cohesie en rechtvaardige transitie in een veranderende omgeving in de nasleep van de coronacrisis. Om de vier jaar herziet Eurofound zijn strategie en doelstellingen. Na uitvoerig overleg met zijn raad van bestuur en de EU-instellingen formuleert het een vierjarig werkprogramma.

Eurofound:

  • doet onderzoek naar allerlei sociale, werkgelegenheids- en arbeidsgerelateerde kwesties
  • verspreidt de resultaten en conclusies van het onderzoek om EU- en nationale beleidsmakers te helpen bij het creëren van betere leef- en werkomstandigheden, de ontwikkeling van werkgelegenheidsbeleid en de bevordering van de sociale dialoog
  • bevordert het delen van kennis tussen betrokkenen op EU- en nationaal niveau

Eurofound voert onderzoeksprojecten uit en houdt regelmatig enquêtes in de hele EU over:

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft Eurofound zijn onderzoek aangepast om de situatie te monitoren en gegevens te verzamelen over de impact op het leven van EU-burgers en over beleidsreacties om de gevolgen van de pandemie te verzachten. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de enquête Leven, werken en COVID-19, die voor het eerst in april 2020 werd gehouden.

De werkzaamheden van Eurofound verschaffen een empirische basis voor beleid, zoals de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025, de EU-richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven, de initiatieven tegen jeugdwerkloosheid en de jongerengarantie.

Eurofound verspreidt zijn onderzoeksresultaten en beleidsrelevante kennis via:

Wie is erbij gebaat?

De belangrijkste doelgroep van Eurofound zijn beleidsmakers op EU-niveau, zoals:

  • EU-instellingen
  • werkgevers op EU-niveau
  • vakbondsorganisaties op EU-niveau

Andere organisaties waar Eurofound voor werkt zijn o.a.:

  • nationale regeringen, werkgeversorganisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties
  • parlementen
  • onderzoeksinstellingen
  • universiteiten

Zie ook

Wie we zijn

Wat we doen

Recente en aanstaande publicaties

Jaarboek Living and working in Europe

Brochure over de organisatie

Video over Eurofound

Meerjarig en jaarlijks werkprogramma

Abonneren op updates

Vacatures

Contact

 

 

Naam
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Website
http://www.eurofound.europa.eu/nl
E-mail
Telefoonnummer
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Postadres
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Ierland
Sociale media