Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Logo of Eurofound

Informacje ogólne

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej. Powstała w 1975 r. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/127 jej zadaniem jest pozyskiwanie i rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy w celu wspierania polityki społecznej i zatrudnienia oraz innego rodzaju obszarów polityki związanych z rynkiem pracy.

Czym zajmuje się Eurofound?

Priorytety Eurofoundu są formułowane w oparciu o najważniejsze wyzwania związane ze spójnością społeczną i sprawiedliwą transformacją w zmieniających się warunkach związanych z kryzysem COVID-19. Co cztery lata Eurofound dokonuje przeglądu swojej strategii i wyznacza sobie cele na kolejne lata. Po szeroko zakrojonych konsultacjach z zarządem oraz instytucjami UE opracowuje czteroletni dokument programowy.

Najważniejsze zadania:

  • prowadzenie badań na różne tematy, dotyczących kwestii społecznych oraz związanych z zatrudnieniem i rynkiem pracy
  • informowanie osób podejmujących decyzje polityczne w UE i w krajach członkowskich o wynikach badań, aby pomóc im w kształtowaniu polityki na rzecz poprawy warunków życia i pracy oraz polityki zatrudnienia i w promowaniu dialogu społecznego
  • ułatwianie wymiany wiedzy osobom zajmującym się tym obszarem polityki w UE i na szczeblu krajowym.

Agencja realizuje projekty badawcze i trzy ogólnoeuropejskie badania opinii społecznej dotyczące:

W obliczu pandemii COVID-19 Eurofound zmodyfikował swoje badania, tak aby monitorować sytuację i gromadzić dane dotyczące wpływu tej sytuacji na życie obywateli UE oraz metod reagowania mających złagodzić skutki pandemii. Najważniejszym elementem tych badań jest ankieta elektroniczna Życie i praca w czasie pandemii COVID-19, którą przeprowadzono po raz pierwszy w kwietniu 2020 r.

Działania agencji stanowią podstawę dowodową dla kształtowania polityki – np. dla opracowania strategii UE na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025, dyrektywy UE w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, dla europejskich inicjatyw na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży oraz dla programu „gwarancja dla młodzieży”.

Eurofound rozpowszechnia wyniki swoich badań i związaną z nimi fachową wiedzę za pośrednictwem:

Komu pomaga Eurofound?

Główną grupą docelową agencji są podmioty zaangażowane w proces kształtowania polityki na poziomie UE, a konkretnie:

  • instytucje UE
  • pracodawcy na poziomie UE
  • związki zawodowe na poziomie UE.

Inne podmioty, na rzecz których działa fundacja, to:

  • rządy krajowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
  • parlamenty
  • instytucje badawcze
  • uczelnie wyższe.

Zobacz również

Kim jesteśmy

Czym się zajmujemy

Najnowsze i planowane publikacje

Życie i praca w krajach UE

Broszura na temat Eurofoundu

Film na temat Eurofoundu

Wieloletnie i roczne programy prac

Zamów aktualizacje

Możliwości zatrudnienia

Kontakt

 

 

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Strona internetowa
http://www.eurofound.europa.eu/pl
E-mail
Tel.
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Adres pocztowy
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Irlandia
Media społecznościowe