Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za azil (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Pregled

 • Uloga: operativna i tehnička potpora nacionalnim tijelima zemalja EU-a pri provedbi zajedničkog europskog sustava azila
 • Izvršna direktorica: Nina Gregori
 • Godina osnivanja: 2022.
 • Broj zaposlenih: 500 ili više
 • Lokacija:  Valletta, Malta
 • Internetske stranice: EUAA


Agencija Europske unije za azil (EUAA) decentralizirana je agencija EU-a koja pruža operativnu i tehničku potporu te osposobljavanje nacionalnim tijelima država članica EU-a. Takoo im pomaže u provedbi zakonodavstva EU-a o azilu i postizanju veće konvergencije postupaka azila i uvjeta za prihvat.

Čime se bavi?

EUAA pruža širok raspon operativne i tehničke potpore državama članicama EU-a. Kako bi se postigla veća konvergencija praksi azila i prihvata diljem EU-a, u skladu s visokim standardima zajedničkog europskog sustava azila (CEAS), Agencija može:

 • brzo poslati operativnu pomoć u zemlje EU-a koje se suočavaju s migracijskim pritiskom 
 • koristiti stalnu pričuvu od 500 nacionalnih stručnjaka u području azila koji su dostupni Agenciji i mogu se brzo rasporediti bilo kamo u EU-u
 • izraditi opsežan kurikulum osposobljavanja u području azila za nacionalne službenike s ciljem da postane akreditacijsko tijelo EU-a za pitanja međunarodne zaštite
 • zaštititi temeljna prava tražitelja azila:
  • imenovanjem službenika za temeljna prava
  • uspostavljanjem mehanizma za postupanje s pritužbama
  • jačanjem uloge organizacija civilnog društva i nevladinih organizacija
 • poboljšati koordinaciju sa zemljama podrijetla i tranzita:
  • imenovanjem časnika za vezu u trećim zemljama
  • suradnjom s tijelima u trećim zemljama kako bi se pomoglo u izgradnji kapaciteta za azil i prihvat koji su u skladu s međunarodnim pravom.


Agencija će 31. prosinca 2023. početi pratiti kako države članice provode pravo EU-a o praksama azila i prihvata. Sastavljanje preporuka za uklanjanje nedostataka započet će na dan kada se Dublinska uredba zamijeni ili na drugi način ažurira.


Tko ima koristi od toga?

Najveću korist imaju službenici i stručnjaci koji rade s nacionalnim tijelima u državama članicama EU-a i odgovorni su za:

 • procjenu i obradu zahtjeva za azil i međunarodnu zaštitu
 • osiguravanje odgovarajućih uvjeta za prihvat.

Osim toga, Agencija priprema i pruža nepristrane informacije o stanju azila i migracija u EU-u specijaliziranoj publici i široj javnosti.
 

Više informacija

Najnovije vijesti

Priopćenja za medije

Poslovi

Uredba o EUAA-u

Kontakt

Ime
Agencija Europske unije za azil (EUAA)
Internetska stranica
https://www.euaa.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+356 22487500
Poštanska adresa
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Društvene mreže