Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre azyl

European Union Agency for Asylum - Logo

Prehľad

 • Úloha: Podporovať vnútroštátne orgány krajín EÚ pri vykonávaní spoločného európskeho azylového systému poskytovaním operačnej a technickej pomoci.
 • Výkonná riaditeľka: Nina Gregoriová
 • Rok vzniku: 2022
 • Počet zamestnancov: viac ako 500
 • Sídlo:  Valletta, Malta
 • Webové sídlo: Agentúra Európskej únie pre azyl


Agentúra Európskej únie pre azyl je decentralizovaná agentúra EÚ, ktorá poskytuje operačnú a technickú podporu, ako aj odbornú prípravu vnútroštátnym orgánom krajín EÚ. Pomáha im to pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti azylu a lepšej konvergencii, pokiaľ ide o konania o azyle a podmienky prijímania.

Aktivity

Agentúra Európskej únie pre azyl ponúka krajinám EÚ širokú škálu operačnej a technickej podpory. S cieľom dosiahnuť lepšiu konvergenciu azylových a prijímacích postupov v celej EÚ môže agentúra v súlade s vysokými štandardmi spoločného európskeho azylového systému (CEAS):

 • urýchlene poskytnúť operačnú pomoc krajinám EÚ, ktoré čelia migračnému tlaku; 
 • čerpať zo stálej rezervnej skupiny v oblasti azylu zloženej z 500 vnútroštátnych úradníkov, ktorí sú agentúre k dispozícii a možno ich rýchlo vyslať kamkoľvek v rámci EÚ;
 • vypracovať obsiahle vzdelávacie osnovy v oblasti azylu pre vnútroštátnych úradníkov, aby dosiahla svoj cieľ stať sa akreditačným orgánom EÚ pre otázky medzinárodnej ochrany;
 • chrániť základné práva žiadateľov o azyl prostredníctvom týchto opatrení:
  • vymenovanie „pracovníka pre základné práva“,
  • zriadenie mechanizmu na vybavovanie sťažností,
  • posilnenie úlohy organizácií občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií;
 • zlepšiť koordináciu s krajinami pôvodu a tranzitu prostredníctvom týchto opatrení:
  • vymenovanie styčných úradníkov v krajinách mimo EÚ,
  • spolupráca s orgánmi v krajinách mimo EÚ s cieľom pomôcť vybudovať azylovú a prijímaciu kapacitu, ktorá je v súlade s medzinárodným právom.


Od 31. decembra 2023 začne agentúra monitorovať, ako krajiny EÚ vykonávajú právne predpisy EÚ v oblasti azylových a prijímacích postupov. Vypracovanie odporúčaní na nápravu nedostatkov sa začne dňom, keď dôjde k nahradeniu či inej aktualizácii dublinského nariadenia.


Kto má z činnosti osoh?

Osoh majú najmä úradníci a odborníci pracujúci pre vnútroštátne orgány v krajinách EÚ, ktorí sú zodpovední za:

 • posudzovanie a riadenie žiadostí o azyl a medzinárodnú ochranu,
 • zabezpečovanie primeraných podmienok prijímania.

Agentúra okrem toho pripravuje a poskytuje nestranné informácie o stave azylu a migrácie v EÚ tak odbornej, ako aj širokej verejnosti.
 

Ďalšie informácie

Aktuality

Tlačové správy

Pracovné miesta

Nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre azyl
Webové sídlo
https://www.euaa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+356 22487500
Poštová adresa
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sociálne médiá