Skip to main content
Wspólne przedsięwzięcie UEWspólne Przedsięwzięcie S2R

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

Europe's Rail Joint Undertaking

Informacje ogólne

 • Rola: Celem Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego (EU-Rail) jest stworzenie, z wykorzystaniem zintegrowanego podejścia systemowego, wydajnej, elastycznej, zrównoważonej, niezawodnej i zintegrowanej europejskiej sieci kolejowej, która będzie służyć transportowi osób i towarów.
 • Dyrektor wykonawczy: Carlo Borghini
 • Partnerzy: Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską) i spółki członkowskie
 • Rok powstania: 2021 r. (poprzednikiem było Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail, utworzone w 2014 r.)
 • Liczba pracowników: 29
 • Siedziba: Bruksela, Belgia
 • Strona internetowa: Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe

EU-Rail to europejskie partnerstwo na rzecz badań naukowych i innowacji w dziedzinie kolei w ramach programu „Horyzont Europa” (2020–2027). Jest ono następcą Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail. 

Ma ono na celu przyspieszenie badań i rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii i rozwiązań operacyjnych. Wspiera politykę i cele UE w obszarze sektora kolejowego, jego konkurencyjności i europejskiej branży zaopatrzenia kolei. EU-Rail przyspiesza stosowanie zintegrowanych, interoperacyjnych i ustandaryzowanych innowacji technologicznych niezbędnych do rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
 

Zakres działalności

Celem EU-Rail jest stworzenie zintegrowanej europejskiej sieci kolejowej o dużej przepustowości poprzez wyeliminowanie barier dla interoperacyjności, zapewnienie rozwiązań umożliwiających pełną integrację (obejmującą zarządzanie ruchem, pojazdy, infrastrukturę i usługi) oraz przyspieszenie przyjmowania i wdrażania innowacji za pomocą finansowanych projektów. Promuje ono cyfryzację i automatyzację w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przemysł kolejowy, zwiększenia przepustowości oraz poprawy elastyczności i niezawodności. Działalność EU-Rail opiera się na funkcjonalnej architekturze systemu wspólnej dla całego sektora kolei, w koordynacji z Agencją Kolejową UE.

Europejski system kolei powinien być również zintegrowany z szerszym systemem transportowym. EU-Rail wspiera rozwój silnego europejskiego przemysłu kolejowego, który będzie konkurencyjny na poziomie globalnym. 

Cele EU-Rail uwzględniają cele polityki i wizję UE dla sektora kolejowego oraz wyzwania związane z transformacją systemu kolei.

EU-Rail ma zapewnić szybkie przejście do europejskiego systemu kolei, który: 

 • spełnia zmieniające się wymagania klientów
 • zwiększa wydajność i przepustowość
 • obniża koszty
 • sprzyja bardziej zrównoważonemu transportowi
 • zapewnia zharmonizowane podejście do przystosowania się do zmian w przemyśle 
 • zwiększa rolę kolei w europejskim transporcie i podróżowaniu
 • przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności unijnej branży zaopatrzenia kolei. 

Kto na tym skorzysta

 • Pasażerowie
 • Klienci przewozów towarowych
 • Przewoźnicy 
 • Przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą
 • Sektor zaopatrzenia kolei

Więcej informacji

Zaproszenia do składania wniosków

Zaproszenia do składania ofert

Aktualności

Biuletyn

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe
Strona internetowa
https://rail-research.europa.eu/
E-mail
Adres pocztowy
Avenue de la Toison d’Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Brussels, Belgia
Media społecznościowe