Skip to main content
Gemensamt företag under EUShift2Rail

Gemensamma företaget för Europas järnvägar

Europe's Rail Joint Undertaking

Översikt

 • Uppgift: Det gemensamma företaget för Europas järnvägar (EU-Rail) tar ett helhetsgrepp för att bidra till ett flexibelt, multimodalt, hållbart, tillförlitligt och integrerat europeiskt järnvägsnät med hög kapacitet för passagerare och gods i Europa.
 • Verkställande direktör: Carlo Borghini
 • Partner: EU (företrädd av EU-kommissionen) och medlemsbolag
 • Inrättad: 2021 (föregångaren Shift2Rail bildades 2014)
 • Antal anställda: 29
 • Plats: Bryssel, Belgien
 • Webbplats: Gemensamma företaget för Europas järnvägar

EU-Rail är EU:s partnerskap för forskning och innovation på järnvägsområdet inom Horisont Europa-programmet (2020–2027). Det är efterföljaren till det gemensamma företaget Shift2Rail. 

Partnerskapet ska påskynda forskning och utveckling när det gäller innovativ teknik och operativa lösningar. Det stöder EU:s politik och mål för järnvägssektorn, sektorns konkurrenskraft och den europeiska järnvägsindustrin. EU-Rail snabbar på införandet av de integrerade, driftskompatibla och standardiserade tekniska innovationer som är nödvändiga för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.
 

Verksamhet

EU-Rail har som mål att skapa ett integrerat europeiskt järnvägsnät med hög kapacitet genom att undanröja hindren för driftskompatibilitet, erbjuda lösningar för fullständig integration (för trafikledning, fordon, infrastruktur och tjänster) och snabbare sprida och införa innovation genom finansierade projekt. Företaget främjar digitalisering och automatisering för att minska järnvägsindustrins kostnader, öka kapaciteten och ge bättre flexibilitet och tillförlitlighet. Arbetet bygger på en funktionell systemstruktur som är gemensam för hela sektorn, och samordnas med EU:s järnvägsbyrå.

Det europeiska järnvägssystemet bör också integreras i det bredare transportsystemet. EU-Rail stöder utvecklingen av en stark och globalt konkurrenskraftig europeisk järnvägsindustri. 

Målen för EU-Rail har lagts fast i syfte att uppnå EU:s politiska mål och vision för järnvägsindustrin, och för att ta itu med de utmaningar som följer med omvandlingen av järnvägssystemet.

Partnerskapet ska säkerställa en snabb övergång till ett europeiskt järnvägssystem som 

 • uppfyller kundernas ändrade krav
 • förbättrar prestanda och kapacitet
 • Sänker kostnaderna
 • bidrar till mer hållbara transporter
 • erbjuder en enhetlig strategi för industrins anpassning till förändringarna 
 • stärker järnvägens roll för transporter och resor i Europa
 • bidrar till mer konkurrenskraftiga underleverantörer inom järnvägsindustrin i EU. 

Målgrupper

 • Passagerare
 • Godskunder
 • Transportföretag 
 • Företag inom infrastrukturförvaltning
 • Underleverantörer inom järnvägsindustrin

Mer information

Ansökningsomgångar

Upphandlingar

Nyheter

Nyhetsbrev

Kontakt

Namn
Gemensamma företaget för Europas järnvägar
Webbplats
https://rail-research.europa.eu/
E-post
Postadress
Avenue de la Toison d’Or 56–60/Gulden-Vlieslaan 56–60, 1060 Bryssel, Belgien
Sociala medier