Skip to main content
Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Ülevaade

 • Ülesanded: annab tõenditel põhinevat nõu põhiõiguste kohta
 • Direktor: Michael O’Flaherty
 • Asutatud: 2007
 • Töötajate arv: 105 
 • Asukoht: Viin (Austria)
 • Veebisait:FRA

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet pakub sõltumatut, tõenditel põhinevaid nõuandeid ELi ja liikmesriikide tasandi otsustajatele, aidates seeläbi muuta põhiõigusi käsitlevad arutelud, poliitika ja õigusaktid konkreetsemaks ja sihipärasemaks.

Tegevusvaldkonnad

Amet annab ELi institutsioonidele ja liikmesriikide valitsustele nõu põhiõigustega seotud küsimustes, eelkõige järgmistes valdkondades:

 • diskrimineerimine
 • õiguskaitse kättesaadavus
 • rassism ja ksenofoobia
 • andmekaitse
 • kuriteoohvrite õigused
 • laste õigused.

Ameti eesmärk on aidata tõhusamalt edendada ja kaitsta põhiõigusi kogu ELis. Sel eesmärgil konsulteerib Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ja teeb koostööd oma partneritega järgmistes küsimustes:

 • teabe ja andmete kogumine ning analüüsimine sotsiaal-õigusliku teadustöö kaudu;
 • abi ja eksperdinõu andmine;
 • õigustest teavitamine ja neist teadlikkuse suurendamine.

Kasusaajad

Amet teeb pidevalt koostööd ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsustega, andes neile sõltumatut eksperdinõu ja edastades neile põhiõigusi käsitlevaid analüüse. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet on loonud võrgustikke ja suhteid partneritega kõigil tasanditel, et tema nõuanded ja teadustöö tulemused jõuaksid liikmesriikide valitsuste ja ELi tasandi poliitikakujundajateni.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil on eriti tihedad töösuhted järgmiste institutsioonide ja asutustega:

Vaata ka …

Väljaanded ja allikad 

Teadusprojektid 

Iga-aastane tööprogramm  

Mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti strateegiline kava aastateks 2018–2022 

Põhiõigustega seotud väljakutsed ja saavutused 

Viimased uudised ja sündmused 

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Veebisait
http://fra.europa.eu/et/
E-post
Telefoninumber
+43 1 580 30 0
Faksinumber
+43 1 580 30 699
Postiaadress
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Sotsiaalmeedia