Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Преглед

 • Роля: Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии е публично-частно партньорство, което управлява програма за научни изследвания и иновации, целяща укрепване на стратегическата автономия на ЕС в сектора на електронните компоненти и системи.
 • Директор: Берт Де Колвенар
 • Членове или партньори:
  • ЕС, представляван от Европейската комисия;
  • следните участващи държави: Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция;
  • следните промишлени асоциации: Европейската технологична платформа за интегриране на интелигентни системи (EPoSS e.V.), сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа (AENEAS) и браншовото сдружение за модерни научни изследвания и технологии за вградени интелигентни системи Inside Industry Association (INSIDE), които представляват микро- и наноелектрониката, интелигентните интегрирани системи и вградените/кибер-физически системи.
 • Създадено през: 2021 г.
 • Брой на служителите: 31
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Какво прави

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ финансира проекти, чиято цел е да се осигури необходимият експертен опит в областта на базовите технологии в ЕС, за да бъде той конкурентоспособен лидер на глобалната цифрова икономика. Това включва разработване на усъвършенствани полупроводници и приложения, които са от решаващо значение за европейското общество и допринасят за реализирането на стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии и на Европейския зелен пакт. Финансираните от съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ проекти предоставят интелигентни решения в областта на:

 • мобилността
 • здравните грижи
 • околната среда
 • енергетиката
 • цифровото общество
 • производството

Целите на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ са:

 • укрепване на стратегическата автономия на ЕС в сектора на електронните компоненти и системи
 • установяване на лидерство на ЕС в областта на високите научни постижения и иновациите при нововъзникващите технологии за компоненти и системи
 • гарантиране, че технологиите за компоненти и системи са насочени към обществените и екологичните предизвикателства, пред които е изправена Европа
 • подпомагане на научноизследователската и развойната дейност с оглед на създаването на капацитет за проектиране и производство в Европа за стратегически области на приложение
 • създаване на балансиран портфейл от големи и малки проекти в подкрепа на бързия трансфер на технологии от научните изследвания към промишлената среда
 • стимулиране на динамична екосистема за електронни компоненти и системи в целия ЕС, основана на вериги за създаване на стойност в областта на цифровите технологии с опростен достъп за новите участници
 • подпомагане на научноизследователската и развойната дейност с оглед на усъвършенстване на технологиите за компоненти, които гарантират сигурност, доверие и енергийна ефективност за критични инфраструктури и сектори в Европа
 • мобилизиране на национални ресурси и осигуряване на координация между европейските и националните програми за научни изследвания и иновации в областта на електронните компоненти и системи
 • осигуряване на съгласуваност между стратегическата програма за научни изследвания и иновации на съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ и политиките на ЕС 

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ финансира проекти чрез открити и гарантиращи конкуренция покани за представяне на предложения всяка година.
 

Кой има полза?

Всички предприятия или изследователски организации в ЕС или други страни, асоциирани към програмата „Хоризонт Европа“, могат да участват в проекти.

Предприятията и организациите със седалище в други държави може също така да отговарят на условията за участие при определени условия
 

За повече информация

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ използва опита на своя предшественик — успешната програма за съвместното предприятие ECSEL. В следващите документи се предоставя информация за тази програма.

Регистър на проектите (примери за предишни проекти):

Тласък за цифровата трансформация в Европа (книга) 

„Иновации в действие“ (заедно с други съвместни предприятия)

Регламент на Съвета за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, включително съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“

Регламент за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Годишен отчет за дейността на съвместното предприятие ECSEL за 2020 г.
 

Контакт

Име
Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“
Уебсайт
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
00 32 2 221 81 02
Факс
00 32 2 221 81 12
Пощенски адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии