Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κοινή επιχείρηση της ΕΕ

Κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: η κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση προγράμματος έρευνας και καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων.
 • Διευθυντής: Bert De Colvenaer
 • Μέλη ή εταίροι:
  • η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή,
  • τα ακόλουθα συμμετέχοντα κράτη: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία, η Φινλανδία,
  • οι ακόλουθες βιομηχανικές ενώσεις: η EPoSS, η AENEAS και η INSIDE που αντιπροσωπεύουν τους τομείς της μικρο-/νανοηλεκτρονικής, των έξυπνων ολοκληρωμένων συστημάτων και των ενσωματωμένων/κυβερνοφυσικών συστημάτων.
 • Έτος ίδρυσης: 2021
 • Αριθμός εργαζομένων: 31
 • Τοποθεσία: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: Κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»

Τι ακριβώς κάνει

Η κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» χρηματοδοτεί έργα για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής ώστε να καταστεί ανταγωνιστική ηγέτιδα της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών και εφαρμογών που είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία και συμβάλλουν στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τα έργα που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» παρέχουν έξυπνες λύσεις για:

 • την κινητικότητα,
 • την υγειονομική περίθαλψη,
 • το περιβάλλον,
 • την ενέργεια,
 • μια ψηφιακή κοινωνία,
 • τη μεταποίηση.

H κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα,
 • δημιουργία επιστημονικής αριστείας και κατάκτηση ηγετικής θέσης της ΕΕ στην καινοτομία στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών συστατικών στοιχείων και συστημάτων,
 • διασφάλιση ότι οι τεχνολογίες συστατικών στοιχείων και συστημάτων ανταποκρίνονται στις κοινωνιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης,
 • στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης για τη δημιουργία ικανοτήτων σχεδιασμού και παραγωγής στην Ευρώπη για στρατηγικούς τομείς εφαρμογής,
 • δρομολόγηση ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεγάλων και μικρών έργων για τη στήριξη της ταχείας μεταφοράς τεχνολογιών από το στάδιο της έρευνας στο βιομηχανικό περιβάλλον,
 • προαγωγή ενός δυναμικού ενωσιακού οικοσυστήματος ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων που θα βασίζεται σε ψηφιακές αλυσίδες αξίας με απλουστευμένη πρόσβαση για τους νεοεισερχόμενους,
 • στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης για την ενίσχυση των τεχνολογιών συστατικών στοιχείων που εγγυώνται την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την ενεργειακή απόδοση για υποδομές και τομείς ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη,
 • κινητοποίηση εθνικών πόρων και διασφάλιση του συντονισμού των ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων,
 • εξασφάλιση συνοχής μεταξύ του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας της κοινής επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» και των ενωσιακών πολιτικών. 

Η κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» χρηματοδοτεί έργα μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων κάθε χρόνο.
 

Ποιοι ωφελούνται;

Κάθε επιχείρηση ή ερευνητικός οργανισμός στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να συμμετάσχει σε έργα.

Ωστόσο, επιχειρήσεις και οργανισμοί που εδρεύουν σε άλλες χώρες μπορούν επίσης να επιλεγούν για συμμετοχή υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 

Περισσότερες πληροφορίες

Η κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες» βασίζεται στον προκάτοχό της, το επιτυχημένο πρόγραμμα κοινής επιχείρησης ECSEL. Τα ακόλουθα έγγραφα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα.

Συλλογή έργων (παραδείγματα προηγούμενων έργων):

Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη (βιβλίο) 

Καινοτομία στην πράξη (από κοινού με άλλες κοινές επιχειρήσεις)

Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένης της κοινής επιχείρησης «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»

Κανονισμός για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ECSEL για το έτος 2020
 

Επικοινωνία

Όνομα
Κοινή επιχείρηση «Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες»
Ιστότοπος
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mail
Αριθμός τηλεφώνου
00 32 2 221 81 02
Αριθμός φαξ
00 32 2 221 81 12
Ταχυδρομική διεύθυνση
White Atrium Building, Avenue de la Toison d’Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης