Skip to main content
Comhghnóthas an AE

An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Forbhreathnú

 • Ról: Comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí is ea an Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha a dhéanann bainistiú ar chlár taighde agus nuálaíochta a bhfuil sé d’aidhm aige neamhspleáchas straitéiseach an Aontais a dhaingniú in earnáil na gcomhpháirteanna leictreonacha agus na gcóras leictreonach.
 • Stiúrthóir: Bert De Colvenaer
 • Comhaltaí nó páirtithe
  • an tAontas Eorpach, a bhfuil an Coimisiún mar ionadaí dó;
  • na stáit rannpháirteacha seo a leanas: An Bheilg, an Bhulgáir, an Chipir, an Chróit, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Iorua, an Íoslainn, an Ísiltír, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ostair, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSeicia, an Rómáin, an tSlóivéin, an tSlóvaic, an Spáinn, an tSualainn, an Ungáir;
  • na comhlachais thionsclaíocha seo a leanas: EPoSS, AENEAS agus INSIDE a dhéanann ionadaíocht ar an earnáil mhicrileictreonach agus nanaileictreonaic, earnáil na gcóras chomhtháite chliste, agus earnáil na gcóras leabaithe/cibearfhisiciúil.
 • Bliain a bhunaithe: 2021
 • An líon foirne: 31
 • Láthair: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh Gréasáin: An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha

An méid a dhéanann sé

Cuireann Comhghnóthas KDT maoiniú ar fáil do thionscadail chun a chinntiú go bhfuil an saineolas is gá ag an Aontas i bpríomhtheicneolaíochtaí cumasúcháin le bheith ina cheannaire iomaíoch ar gheilleagar digiteach an domhain. Ina measc sin tá forbairt a dhéanamh ar leathsheoltóirí agus ar ardfheidhmchláir atá ríthábhachtach do shochaí na hEorpa agus a chuireann le straitéis dhigiteach an Aontais agus leis an gComhaontú Glas don Eoraip. Cuireann tionscadail atá maoinithe ag Comhghnóthas KDT réitigh chliste ar fail maidir leis na rudaí seo a leanas:

 • an tsoghluaisteacht
 • cúram sláinte
 • an comhshaol
 • an fuinneamh
 • an tsochaí dhigiteach
 • monaraíocht

Is iad seo a leanas cuspóirí Chomhghnóthas KDT:

 • neamhspleáchas straitéiseach an Aontais a dhaingniú maidir le comhpháirteanna agus córas leictreonacha
 • sármhaitheas eolaíochta agus ceannaireacht nuálaíochta an Aontais a bhunú i dteicneolaíochtaí comhpháirteanna agus córas atá ag teacht chun cinn
 • deimhin a dhéanamh de go dtéann teicneolaíochtaí comhpháirteanna agus córas i ngleic le dúshláin shochaíocha agus chomhshaoil na hEorpa
 • tacú le taighde agus forbairt chun acmhainneachtaí deartha agus táirgthe a bhunú san Eoraip do réimsí feidhmeanna straitéiseacha
 • punann chothrom de thionscadail mhóra agus bheaga a thacaíonn le haistriú tapa na dteicneolaíochtaí ón taighde chuig an timpeallacht thionsclaíoch a sheoladh
 • éiceachóras dinimiciúil córas leictreonach agus comhpháirteanna leictreonacha a chothú ar fud an Aontais atá bunaithe ar shlabhraí luacha digiteacha agus rochtain shimplithe ar nuatheachtaithe
 • tacú le taighde agus forbairt chun teicneolaíochtaí comhpháirteanna lena ráthaítear slándáil, iontaofacht agus éifeachtúlacht fuinnimh le haghaidh bonneagair chriticiúla agus earnálacha criticiúla san Eoraip;
 • acmhainní náisiúnta a shlógadh agus comhordú ar chláir thaighde agus nuálaíochta an Aontais agus ar chláir thaighde agus nuálaíochta náisiúnta a chinntiú i réimse na gcomhpháirteanna leictreonacha agus na gcóras leictreonach
 • comhsheasmhacht a bhunú idir clár oibre taighde straitéisigh agus nuálaíochta straitéisí Chomhghnóthas KDT agus beartais an Aontais 

Cuireann Comhghnóthas KDT maoiniú ar fáil gach bliain do thionscadail trí ghlaonna ar thograí atá oscailte iomaíoch
 

Cé a bhaineann tairbhe as?

Aon eagraíocht ghnó nó taighde san Aontas Eorpach nó i dtíortha eile atá bainteach le Fís Eorpach, is féidir leo páirt a ghlacadh i dtionscadail.

Mar sin féin, gnólachtaí agus eagraíochtaí atá bunaithe i dtíortha eile, féadfaidh siad a bheith incháilithe chun páirt a ghlacadh faoi choinníollacha áirithe
 

Tuilleadh eolais

Tógann Comhghnóthas KDT ar a réamhtheachtaí, an clár rathúil Comhghnóthas ECSEL. Cuirtear faisnéis faoin gclár sin ar fáil sna doiciméid seo a leanas:

Leabhar na dTionscadal (samplaí de thionscadail a bhí ann roimhe seo):

An tAistriú Digiteach san Eoraip a Chumhachtú (leabhar) 

An Nuálaíocht i nGníomh (in éineacht le Comhghnóthais eile)

Rialachán ón gComhairle lena mbunaítear an Comhghnóthas faoin gclár Fís Eorpach, Comhghnóthas KDT san áireamh

Rialachán lena mbunaítear an clár Fís Eorpach

Tuarascáil Bhliantúil Gníomhaíochta Chomhghnóthas ECSEL don bhliain 2020
 

Teagmháil

Ainm
An Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha
Suíomh gréasáin
https://www.kdt-ju.europa.eu/
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
00 32 2 221 81 02
Uimhir facs
00 32 2 221 81 12
Seoladh poist
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/an Bhrúiséil, An Bheilg
Na meáin shóisialta