Skip to main content
logo of CEDEFOP

Forbhreathnú

 • Ról: Cuireann Cedefop ar fáil na sonraí a mbunaítear beartais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna orthu san Aontas Eorpach
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Jürgen Siebel
 • Bliain a bhunaithe: 1975
 • An líon foirne: 98
 • Suíomh: Thessaloniki (An Ghréig)
 • Suíomh Gréasáin: Cedefop

Cuidíonn an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) beartais ghairmoideachais agus ghairmoiliúna an Aontais a cheapadh agus a chur i bhfeidhm. Déanann sé monatóireacht ar mhargaí saothair agus cuidíonn sé leis an gCoimisiún Eorpach, leis na Ballstáit, le heagraíochtaí fostóirí agus le ceardchumainn an saghas oiliúna a chuirtear ar fáil a chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair.

Gníomhaíochtaí

Is éard atá in Cedefop eagraíocht de chuid an Aontais a thugann i gceann a chéile lucht ceaptha beartas, eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn, institiúidí oiliúna, múinteoirí agus oiliúnóirí, agus foghlaimeoirí de gach aois – is é sin gach dream a mbaineann an gairmoideachas agus an ghairmoilúint leis.

Ós ní é gur ag an gcrosbhóthar idir córais oideachais agus an saol oibre atá sé suite, tá Cedefop mar a bheadh fóram ann inar féidir le dreamanna a mbaineann a chuid oibre leo smaointe a roinnt le chéile agus plé a dhéanamh ar an dóigh is fearr le feabhas a chur ar an ngairmoideachas agus ar an ngairmoiliúint san Eoraip. Roinneann sé a chuid saineolais le heagraíochtaí polaitiúla agus le lucht tionscadail sna Ballstáit chun cuidiú leo deiseanna foghlama agus oibre a chur ar fáil.

Cé a bhaineann tairbhe as?

A bhuí le cuid oibre Cedefop:

 • cuidítear le daoine óga imeacht ón oideachas go dtí an margadh saothair
 • cuidítear le luathfhágálaithe scoile filleadh ar an oideachas agus ar an oiliúint
 • cuidítear le daoine fásta atá dífhostaithe nó tearcfhostaithe filleadh ar an oideachas agus fócas a ngairm bheatha a athdhíriú
 • cuirtear baill foirne treoraíochta agus comhairleoireachta ar fáil a bhfuil dearcadh uile-Eorpach acu
 • cuidítear le saoránaigh den Aontas aistriú go tíortha eile agus go córais eile agus a gcuid cáilíochtaí leanúint de bheith bailí
 • cuidítear le tíortha an Aontais na printíseachtaí a chuireann siad ar fáil a athchóiriú
 • cuidítear le lucht ceaptha beartas ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus réigiúnach cinntí feasacha a dhéanamh faoin ngairmoideachas agus faoin ngairmoiliúint.

Tuilleadh eolais

Foilseacháin

Imeachtaí

Nuacht

Preaseisiúintí

Sonraí tír-shonracha

Teagmháil

Ainm
An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna
Suíomh gréasáin
http://www.cedefop.europa.eu/ga
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+30 2310 490 111
Uimhir facs
+30 2310 490 049
Seoladh poist
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), An Ghréig
Na meáin shóisialta