Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Shrnutí

 • Úloha: kontrolovat správný výběr finančních prostředků a jejich využití a napomáhat lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU
 • Předseda: Tony Murphy
 • Členové: 1 člen z každé země EU
 • Rok zřízení: 1977
 • Sídlo: Luxembourg
 • Internetové stránkyEvropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem EU a v této funkci chrání zájmy daňových poplatníků Unie. Ačkoli nemá zákonem dané pravomoci, snaží se zlepšit způsob, jakým Evropská komise spravuje unijní rozpočet. O využívání finančních prostředků EU podává pravidelné zprávy.

Úkoly Evropského účetního dvora

 • provádí audit příjmů a výdajů EU – kontroluje, zda jsou finanční prostředky EU správně vybírány a vynakládány, investovány způsobem, který přináší přidanou hodnotu, a správně zaúčtovány
 • prověřuje osoby a organizace, které s prostředky EU hospodaří a provádí namátkové kontroly v orgánech Unie (zejména v Komisi), členských zemích EU a státech, které čerpají pomoc z EU
 • vydává zjištění a doporučení ve formě auditních zpráv a tyto zprávy pak předkládá Evropské komisi a vládám jednotlivých států
 • nahlašuje podezření ze spáchání podvodu, korupce nebo jiné nezákonné činnostiEvropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
 • předkládá výroční zprávuEvropskému parlamentu a Radě EU, na jejímž základě Evropský parlament rozhoduje, zda udělí Komisi rozpočtové absolutorium
 • vydává odborná stanoviska, která tvůrcům politik pomáhají při rozhodování o tom, jak lépe a transparentně hospodařit s finančními prostředky EU

Zveřejňuje rovněž stanoviska k přípravným legislativním dokumentům, které budou mít dopad na finančního řízení EU, dále pak poziční dokumenty, analýzy a další publikace týkající se problematiky veřejných financí Unie.

Aby mohl Účetní dvůr řádně plnit své úkoly, je nezávislý na orgánech a institucích, jejichž kontrolu provádí. Může se tudíž svobodně rozhodnout:

 • co bude kontrolovat
 • jakým způsobem kontrolu provede
 • jak a kdy předloží výsledky kontroly

Audit Účetního dvora se zaměřuje především na Evropskou komisi, která je hlavním orgánem odpovědným za plnění rozpočtu EU. Úzce spolupracuje i s orgány členských států, protože většinu prostředků EU (asi 80 %) Komise spravuje společně s nimi.

Složení

Členy Účetního dvorajmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na funkční období šesti let s možností prodloužení. Členové si ze svého středu volí předsedu na funkční období 3 let (s možností opakovaného zvolení).

Činnost Evropského účetního dvora

Účetní dvůr provádí 3 typy auditu:

 • finanční audity – kontroluje, zda účty přesně zaznamenávají finanční situaci, výsledky a peněžní tok za daný rok
 • audity souladu – ověřuje, zda finanční transakce proběhly v souladu s předpisy
 • audity výkonnosti – kontroluje, zda fondy EU dosahují svých cílů s vynaložením co nejmenšího množství zdrojů a co nejekonomičtějším způsobem

Účetní dvůr je uspořádán do auditních skupin, které se nazývají „senáty“. Tyto skupiny připravují zprávy a stanoviska, které jsou po přijetí členy Účetního dvora zveřejněny.

EÚD a vy

Účetní dvůr nabízí možnost stáží.

Každé dva roky uděluje cenu, která vyzdvihuje akademickou práci na poli výzkumu v oblasti auditu ve veřejném sektoru. O tuto cenu se můžete ucházet i vy.

Přístup k dokumentům

Přístup k informacím

Kalendář zasedání EÚD

Další informace

Účetní dvůr – organizace

Kdo je kdo

Finanční plánování a rozpočet EU

Metodika auditu

Auditní zprávy a stanoviska

Knihovna EÚD

Účetní dvůr – návštěvy pro veřejnost

Pracovní místa

Kontakt

Jméno/Název
Evropský účetní dvůr (EÚD)
Internetové stránky
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx
Telefonní číslo
+352 4398 1
Číslo faxu
+352 4393 42
Poštovní adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Lucembursko
Sociální média