Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Brusel

Úradné jazyky EÚ: holandčina , francúzština a nemčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999.

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Belgicko je federálna konštitučná monarchia s kráľom – hlavou štátu, premiérom – predsedom vlády a so systémom viacerých politických strán. Rozhodovacie právomoci nie sú centralizované, ale rozdelené do 3 úrovní vlády: federálna vláda, 3 jazykové spoločenstvá (flámske, francúzske a nemecké) a 3 regióny (Flámsko, Brusel – hlavné mesto a Valónsko). Z právneho hľadiska sú rovnocenné, každá však rozhoduje a nesie zodpovednosť v inej oblasti. Brusel je spolu s Luxemburgom a Štrasburgom jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Belgicka v roku 2018 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (22,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,4 %) a priemysel (16,7 %).

Do krajín EÚ smeruje 73 % belgického vývozu (Nemecko 18 %, Francúzsko 14 % a Holandsko 12 %), v prípade krajín mimo EÚ smeruje 5 % belgického vývozu do Spojených štátov a po 2 % do Indie a Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 64 % pochádza z členských štátov EÚ (z Holandska 18 %, Nemecka 13 % a Francúzska 9 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 7 % dovozu zo Spojených štátov a 4 % z Číny.

Belgicko v EÚ

Európsky parlament

Belgicko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Belgicko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Belgicku

Rada Európskej únie

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia belgickej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Belgicka:

január až jún 1958 | január až jún 1961 | január až jún 1964 | január až jún 1967 | január až jún 1970 | január až jún 1973 | júl až december 1977 | január až jún 1982 | január až jún 1987 | júl až december 1993 | júl až december 2001 | júl až december 2010

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Belgickým komisárom v Európskej komisii je Didier Reynders, ktorý je zodpovedný za spravodlivosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Belgicku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Belgicko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Belgicko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Belgicko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Belgicka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Belgicko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Belgicko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Belgicku – 8,514 mld. EUR
    (čo zodpovedá 1,86 % belgického hospodárstva)                                               
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 3,840 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,84 % belgického hospodárstva)  

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Belgicku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Belgicka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Belgicko využíva finančné prostriedky EÚ.