Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Helsingi

ELi ametlik(ud) keel(ed): soome, rootsi

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1995

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

SchengenSchengeni ala liige alates 25. märtsist 2001

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Soome on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Keskvalitsus asub Helsingis ja kohalikud omavalitsused 309 haldusüksuses (suur- ja väikelinnad). Riik on jagatud 19 maakonnaks ja 70 alampiirkonnaks. Väikseim maakond on edelas asuv autonoomne Ahvenamaa saarestik. Põhjas asuv Lapimaa hõlmab Saami ala, kus elab umbes pool sellest Soome põlisrahvast (neid teatakse ka kui lapimaalasi).

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Soome majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (20,3%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (20,6%), hulgi- ja jaekaubandus, transport ning majutus ja toitlustus (14,0%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Soome ekspordist 55% (Saksamaa 14%, Rootsi 10% ja Madalmaad 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 9% Ameerika Ühendriikidesse ja 5% Hiinasse.

72% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa ja Rootsi 17% ning Madalmaad 9%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 10% Venemaalt ja 4% Hiinast.

Soome ELis

Euroopa Parlament

Soomest on Euroopa Parlamenti valitud 14 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Soomes

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Soome valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Soome eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1999 | juuli–detsember 2006 | juuli–detsember 2019

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Soome poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Jutta Urpilainen, kelle vastutusalaks on rahvusvaheline partnerlus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Soomes

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Soomel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees9 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Soomel on Regioonide Komitees9 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Soome suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Soome nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Soome?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Soomes

Rahalised vahendid, mida Soome maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Soomele kasulikud on.