Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Helsinki

Službeni jezik/jezici EU-a: finski, švedski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1995.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen: članica schengenskog područja od 25. ožujka 2001.

Brojke: površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Finska je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – i čelnikom države – predsjednikom. Središnja vlast smještena je u Helsinkiju, a lokalne vlasti raspodijeljene su u 311 općina i gradova. Zemlja je podijeljena u 19 regija i 70 podregija. Najmanja regija, Åland, autonomni je arhipelag na jugozapadu zemlje. Sjeverna regija Laponija (fin. Lappi) obuhvaća Domicilno područje naroda Sami, na kojem živi oko polovine finskog autohtonog naroda Sami (poznati i kao Laponci).

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori finskoga gospodarstva 2018. bili su industrija (21,3 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,2 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet i usluge smještaja i prehrane (15,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 59 % finskog izvoza (od čega 15 % u Njemačku, 10 % u Švedsku te 7 % u Nizozemsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 7 % odlazi u SAD, a 6 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 70 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 17 % iz Njemačke, 16 % iz Švedske i 9 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 14 % finskog uvoza dolazi iz Rusije, a 3 % iz Kine.

Finska u EU-u

Europski parlament

Finska ima 14 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Finskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz finske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi finskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1999. | srpanj – prosinac 2006. | srpanj – prosinac 2019.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjske internetske stranice Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Jutta Urpilainen povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Finska, a nadležna je za međunarodna partnerstva.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Finskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Finska ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Finska ima devet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Finska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća finskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Finska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Finsku za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Finskoj: 1,478 milijardi EUR
    (0,63 % gospodarstva Finske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 2,018 milijardi EUR
    (0,87 % gospodarstva Finske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Finskoj financira EU

Novcem koji Finska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Finskoj.