Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Helsinki

Službeni jezici EU-a: finski, švedski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1995.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 25. ožujka 2001.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Finska je parlamentarna republika, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države predsjednik. Središnja vlast smještena je u Helsinkiju, a lokalne vlasti raspodijeljene su u 309 općina i gradova. Finska je podijeljena na 19 regija i 70 podregija. Najmanja regija, Åland, autonomni je arhipelag na jugozapadu zemlje. Sjeverna regija Laponija (fin. Lappi) obuhvaća Domicilno područje naroda Sami, na kojem živi oko polovine finskog autohtonog naroda Sami (poznati i kao Laponci).

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori finskoga gospodarstva 2020. bili su industrija (20,3 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,6 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (14,0 %).

U zemlje EU-a odlazi 55 % finskog izvoza (od čega 14 % u Njemačku, 10 % u Švedsku i 7 % u Nizozemsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % izvozi se u SAD i 5 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 72 % činio je uvoz iz država članica EU-a (po 17 % iz Njemačke i Švedske te 9 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 10 % uvozi se iz Rusije te 4 % iz Kine.

Finska u EU-u

Europski parlament

Finska ima 14 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Finskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici finske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi finskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1999. | srpanj – prosinac 2006. | srpanj – prosinac 2019.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Jutta Urpilainen povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Finska, a nadležna je za međunarodna partnerstva.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Finskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Finska ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Finska ima devet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Finska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća finskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Finska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Finskoj financira EU

Novcem koji Finska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Finsku.