Skip to main content

Forbhreathnú

Príomhchathair: Beirlín

Teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh: an Ghearmáinis

Ballstát de chuid an Aontais: ón 1 Eanáir 1958

Airgeadra: an euro. Ball den limistéar euro ón 1 Eanáir 1999.

Schengen: Ball de limistéar Schengen ón 26 Márta 1995.

Figiúirí: Achar na tíre - daonra - olltáirgeacht intíre (OTI) per capita i gcaighdeán cumhachta ceannaigh (CCC)

Córas polaitiúil

Poblacht chónaidhme pharlaiminteach í an Ghearmáin ag a bhfuil ceann rialtais, an seansailéir, agus ceann stáit, an t-uachtarán, ar cúraimí ionadaíocha a phríomhchúraimí. Tá 16 stát sa Ghearmáin a bhfuil a mbunreacht féin ag gach ceann díobh agus tá gach stát uathrialach, den chuid is mó, ó thaobh an eagrúcháin inmheánaigh de. Is cathairstáit iad trí chinn de na stáit sin: Bremen, Beirlín agus Hamburg.

Áit ar léarscáil an Aontais

An trádáil agus an geilleagar

Seo na hearnálacha ba mhó i ngeilleagar na Gearmáine in 2018: an tionsclaíocht (25.8 %), an córas riaracháin phoiblí, gníomhaíochtaí cosanta agus oideachais, sláinte an duine, agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (18.2 %) agus an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, gníomhaíochtaí seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (16.3 %).

Is go tíortha laistigh den Aontas a thrádáiltear 59% d’onnmhairí na Gearmáine (an Fhrainc 8 % agus an Ísiltír 7%), agus maidir le honnmhairí go háiteanna lasmuigh den Aontas, téann 9 % chun na Stát Aontaithe agus 7 % chun na Síne.

Ó thaobh allmhairí de, tagann 66 % ó Bhallstáit an Aontais (an Ísiltír 14 %, an Fhrainc 6% agus an Bheilg 6 %), agus maidir le hallmhairí ó lasmuigh den Aontas, tagann 7 % ón tSín agus 4 % ó na Stáit Aontaithe.

An Ghearmáin san Aontas Eorpach

Parlaimint na hEorpa

Tá 96 Fheisire ag an nGearmáin i bParlaimint na hEorpa . Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ghearmáin

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is é a dhéantar i gComhairle an Aontais go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an Aontais a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Gearmáine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh.

Na tréimhsí a raibh/a mbeidh an uachtaránacht faoi chúram na Gearmáine lena linn:

Iúil-Nollaig 1958 Iúil-Nollaig 1961 Iúil-Nollaig 1964 Iúil-Nollaig 1967 Iúil-Nollaig 1970 Eanáir-Meitheamh 1974 Iúil-Nollaig 1978 Eanáir-Meitheamh 1983 Eanáir-Meitheamh 1988 Iúil-Nollaig 1994 Eanáir-Meitheamh 2007 Iúil-Nollaig 2020

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Is nasc chuig suíomh gréasáin seachtrach an nasc seo a leanas Uachtaránacht Chomhairle an Aontais faoi láthair

An Coimisiún Eorpach

Is í Ursula von der Leyen as an nGearmáin Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ghearmáin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

24 ionadaí ag an nGearmáin ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste Eorpach na Réigiún

23 ionadaí ag an nGearmáin ar Choiste Eorpach na Réigiún, is é sin tionól an Aontais Eorpaigh d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san Aontas i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an Aontas Eorpach

Bíonn an Ghearmáin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an Aontais tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Gearmáine chuig an Aontas Eorpach" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san Aontas.

Buiséid agus Maoiniú

Cá mhéad a íocann agus a fhaigheann an Ghearmáin?

Déantar an méid atá le híoc ag gach tír de chuid an Aontais Eorpaigh a ríomh ar bhealach cothrom, de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu – agus an bealach eile thart.
Níl sé d'aidhm ag buiséad an Aontais Eorpaigh an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Figiúirí 2018 don Ghearmáin: 

  • Caiteachas iomlán an Aontais Eorpaigh sa Ghearmáin – € 12.054 billiún                                                       
    (comhionann le 0.35 % de gheilleagar na Gearmáine)
  • Ranníocaíocht iomlán le buiséad an Aontais Eorpaigh – € 25.267 billiún
    (comhionann le 0.73 % de gheilleagar na Gearmáine)

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an Aontais Eorpaigh:

Tionscadail sa Ghearmáin a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach

An t-airgead a d'íoc an Ghearmáin isteach i mbuiséad an Aontais Eorpaigh, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an Aontais, m.sh., déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón Aontas chun tairbhe don Ghearmáin.