Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Prehľad

Hlavné mesto: Valletta

Úradné jazyky EÚ: maltčina, angličtina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 2008

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007

ÚdajeZemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Malta je parlamentná republika (jednokomorový parlament) s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní predovšetkým protokolárne úlohy. Krajina je rozdelená na 5 regiónov. Každý z nich má vlastný regionálny výbor, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi miestnou a národnou vládou.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Malty v roku 2020 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,3 %), odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (17,3 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (14,0 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 50 % vývozu Malty (Nemecko 17 %, Francúzsko 9 % a Taliansko 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa po 6 % vyváža do Singapuru a Hongkongu.

Pokiaľ ide o dovoz, 57 % pochádza z členských štátov EÚ (z Talianska 20 %, Nemecka a Francúzska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Číny a Spojeného kráľovstva.

Malta v EÚ

Európsky parlament

Malta má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Maltu.

Kancelária Európskeho parlamentu na Malte

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maltskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Malty:

január až jún 2017

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Maltskou komisárkou v Európskej komisii je Helena Dalliová, ktorá je zodpovedná za rovnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Malte

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Malta má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Malta má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Malta komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Malty pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Malta do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Malte

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Malty pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Malta využíva finančné prostriedky EÚ.