Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Varšava

Úřední jazyk EU: polština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: polský zlotý (PLN); Polsko se v současné době připravuje na přijetí eura.

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Polsko je parlamentní republika. Hlavou polského státu je prezident a v čele vlády stojí premiér. Ústředním bodem polské státní správy je rada ministrů. Země se dělí na 16 vojvodství, které víceméně odpovídají polským historickým regionům. Správní pravomoci na úrovni vojvodství sdílí maršálek (ekvivalent hejtmana), kterého jmenuje vláda, volený regionální sněm a exekutiva volená tímto sněmem.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími polského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (24,9 %), průmysl (24,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání a zdravotní a sociální péče (15,3 %).

Do zemí EU směřuje 74 % polského vývozu (29 % do Německa, 6 % do Česka a 5 % do Francie). Co se týče zemí mimo EU, jde 6 % polského vývozu do Spojeného království a po 3 % do Ruska a do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 67 % pochází z členských států EU (27 % z Německa, 6 % z Nizozemska a 5 % z Itálie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 10 % dovozu z Číny a 4 % z Ruska.

Polsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 52 poslanců z Polska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Polsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci polského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období polského předsednictví:

červenec–prosinec 2011

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Polsko nominovalo Janusze Wojciechowského, který je odpovědný za zemědělství.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Polsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Polsko 21 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Polsko zde má 21 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Polsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby polské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Polsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Polsku za finančního přispění EU

Příspěvek Polska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Polsko čerpá finanční prostředky EU