Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Varšava

Úřední jazyk EU: polština

Členem EU: od 1. května 2004

Měna: polský zlotý (PLN). Polsku se v současné době připravuje na přijetí eura.

Schengenský prostor: Součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007.

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Polsko je parlamentní republika. Hlavou polského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Ústředním bodem polské státní správy je rada ministrů. Země se dělí na 16 vojvodství, které víceméně odpovídají polským historickým regionům. Správní pravomoci na úrovni provincií sdílí maršálek (ekvivalent hejtmana), kterého jmenuje vláda, volený regionální sněm a exekutiva volená tímto sněmem.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími polského hospodářství byly v roce 2018 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (26,2 %), průmysl (25,6 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání a zdravotní a sociální péče (14,0 %).

Obchod v rámci EU představuje 80 % celkového vývozu Polska (28 % do Německa, 6 % do Česka a 6 % do Francie). Pokud jde o země mimo EU, směřují 3 % polského vývozu do Ruska a 3% do Spojených států.

Dovoz do Polska se z 69 % realizuje z členských států EU (27 % z Německa, 6 % z Nizozemska a 5 % z Itálie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Číny a 7 % z Ruska.

Polsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 52 polských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Polsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci polského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období polského předsednictví:

červen–prosinec 2011

Předsednictví Rady EU

Aktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Polsko nominovalo Janusze Wojciechowského, který je odpovědný za zemědělství.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Polsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Polsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru21 zástupců . Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Polsko má 21 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Polsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby polské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Polsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Polsko za rok 2018:

  • Výdaje EU v Polsku celkem – 16,350 miliardy eur
    (což odpovídá 3,43 % polského hospodářství)
  • Polský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 3,983 miliardy eur
    (což odpovídá 0,84 % polského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Polsku za finančního přispění EU

Příspěvek Polska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Polsko čerpá finanční prostředky EU