Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Lublaň

Úřední jazyk EU: slovinština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2007

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Slovinsko je parlamentní demokratická republika, v jejímž čele stojí prezident, který je volen přímo. Vláda má výkonnou moc a funguje zároveň jako správní orgán. Předsedu vlády a ministry schvaluje parlament. Slovinsko nemá žádné regiony, je rozděleno do 212 obcí.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími slovinského hospodářství byly v roce 2020 průmysl (27,2 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (19,1 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,1 %).

Do zemí EU směřuje 67 % slovinského vývozu (17 % do Německa, 9 % do Itálie a 7 % do Chorvatska). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 10 % vývozu do Švýcarska a 3 % do Srbska.

Pokud jde o dovoz, 59 % pochází ze zemí EU (14 % z Německa, 10 % z Itálie a 8 % z Rakouska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 6 % dovozu z Turecka a 6 % z Číny.

Slovinsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 poslanců ze Slovinska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Slovinsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovinské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovinského předsednictví:

leden–červen 2008 | červenec–prosinec 2021 |

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Slovinsko nominovalo Janeze Lenarčiče, který je odpovědný za oblast řešení krizí.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise ve Slovinsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Slovinsko 7 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Slovinsko zde má 7 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Slovinsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby slovinské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Slovinsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Slovinsku za finančního přispění EU

Příspěvek Slovinska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Slovinsko čerpá finanční prostředky EU