Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Lublaň

Úřední jazyk EU: slovinština

Členem EU: od 1. května 2004

Měna: euro. Slovinsko je součástí eurozóny od 1. ledna 2007.

Schengenský prostor: Slovinsko je součástí schengenského prostoru od21. prosince 2007.

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Slovinsko je parlamentní demokratická republika, v jejímž čele stojí prezident, který je volen přímo. Vláda má výkonnou moc a funguje zároveň jako správní orgán. Předsedu vlády a ministry schvaluje parlament. Slovinsko nemá žádné regiony, je rozděleno do 212 obcí.

Slovinsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími slovinského hospodářství byly v roce 2018 průmysl (27,2 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,7 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,9 %).

Obchod v rámci EU představuje 76 % celkového vývozu Slovinska (19 % do Německa, 12 % do Itálie a 7 % do Rakouska). Pokud jde o země mimo EU, směřují 3 % slovinského vývozu do Srbska a 3 % do Bosny a Hercegoviny.

Dovoz do Slovinska se z 67 % realizuje z členských států EU (16 % z Německa, 13 % z Itálie a 9 % z Rakouska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 6 % dovozu z Turecka a 5 % z Číny.

Slovinsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 8 poslanců ze Slovinska. Další informace o těchto poslancích

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Slovinsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovinské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovinského předsednictví:

leden – červen 2008 | červenec–prosinec 2021

Předsednictví Rady EU

Aktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Slovinsko nominovalo Janeze Lenarčiče, který je odpovědný za oblast řešení krizí.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – zastoupení.

Zastoupení Komise ve Slovinsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Slovinsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru7 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Slovinsko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 7 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Slovinsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby slovinské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Slovinsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Údaje pro Slovinsko za rok 2018:

  • Výdaje EU ve Slovinsku celkem – 0,927 miliardy eur
    (což odpovídá 2,04 % slovinského hospodářství)
  • Slovinský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,386 miliardy eur
    (což odpovídá 0,85 % slovinského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Slovinsku za finančního přispění EU

Příspěvek Slovinska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Slovinsko čerpá finanční prostředky EU