Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Λιουμπλιάνα

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: σλοβενικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2007

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεναπό τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Σλοβενία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος εκλέγεται άμεσα. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική και διοικητική αρχή. Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί εκλέγονται από το Κοινοβούλιο. Η Σλοβενία δεν διαιρείται σε περιφέρειες αλλά σε 212 δήμους.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Σλοβενίας ήταν η βιομηχανία (27,2 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,7 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,9 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 76 % των σλοβενικών εξαγωγών (το 19 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 12 % στην Ιταλία και το 7 % στην Αυστρία), ενώ εκτός ΕΕ 3 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Σερβία και 3 % στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 67 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (16 % από τη Γερμανία, 13 % από την Ιταλία και 9 % από την Αυστρία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % των εισαγωγών προέρχεται από την Τουρκία και το 5 % από την Κίνα.

Η Σλοβενία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σλοβενία έχει 8 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σλοβενία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σλοβενικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Σλοβενία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου :

Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Σλοβενία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γιάνεζ Λέναρτσιτς, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Διαχείρισης Κρίσεων.

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβενία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σλοβενία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σλοβενία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σλοβενία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Σλοβενίας στην ΕΕ», η σλοβενική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Σλοβενία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία του 2018 για τη Σλοβενία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Σλοβενία: 0,927 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 2,04 % της σλοβενικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,386 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,85 % της σλοβενικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σλοβενία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σλοβενία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Σλοβενία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.