Põhisisu juurde

Ülevaade

Pealinn: Ljubljana

ELi ametlik(ud) keel(ed): sloveeni keel

ELi liikmesriik: alates 1. maist 2004

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2007

SchengenSchengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Sloveenia on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on otsevalimistel valitud president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Täitev- ja haldusvõimu teostab valitsus. Peaministri ja ministrid valib ametisse parlament. Sloveenia ei ole jagatud piirkondadeks, vaid 212 omavalitsusüksuseks.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Sloveenia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (27,2%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (19,1%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,1%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Sloveenia ekspordist 67% (Saksamaa 17%, Itaalia 9% ja Horvaatia 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 10% Šveitsi ning 3% Serbiasse.

59% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 14%, Itaalia 10% ja Austria 8%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 6% nii Türgist kui ka Hiinast.

Sloveenia ELis

Euroopa Parlament

Sloveeniast on Euroopa Parlamenti valitud kaheksa liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Sloveenias

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Sloveenia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Sloveenia eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2008 | juuli–detsember 2021

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Sloveenia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Janez Lenarčič, kelle vastutusalaks on kriisiohje.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Sloveenias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Sloveenial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesseitse esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Sloveenial on Euroopa Regioonide Komiteesseitse esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Sloveenia suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Sloveenia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Sloveenia?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.

ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna.

Teave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Sloveenias

Rahalised vahendid, mida Sloveenia maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Sloveeniale kasulikud on.