Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Присъединяване към ЕС

Присъединяването към ЕС е сложна и продължителна процедура. След като една страна кандидатка отговори на условията за членство, тя трябва да приложи правилата и разпоредбите на Съюза във всички области.

Всяка страна, която отговаря на условията за членство, може да кандидатства. Тези условия са известни като „критерии от Копенхаген“ и включват функционираща пазарна икономика, стабилна демокрация и върховенство на закона и приемане на цялото законодателство на ЕС, включително и на еврото.

Страна, която желае да се присъедини към ЕС, подава молба за членство до Съвета, който изисква от Комисията да оцени нейната способност да отговори на критериите от Копенхаген. Ако мнението на Комисията е положително, Съветът трябва да постигне съгласие за мандат за преговори. Тогава официално започват преговорите по отделните глави.

Поради много големия брой правила и разпоредби на ЕС, които всяка страна кандидатка трябва да приеме като национално право, завършването на преговорите изисква време. Страните кандидатки са подкрепяни финансово, административно и технически по време на този предприсъединителен период.

Държави кандидатки

Тези държави са в процес на транспониране (или включване) на законодателството на ЕС в националното си законодателство.

Потенциални държави кандидатки

Държавите потенциални кандидати за членство все още не са изпълнили изискванията за членство в ЕС:

  • Босна и Херцеговина
  • Косово*
    * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.