Направо към основното съдържание

Присъединяване към ЕС

Присъединяването към ЕС е сложна и продължителна процедура. След като една страна кандидатка отговори на условията за членство, тя трябва да приложи правилата и разпоредбите на Съюза във всички области.

Всяка страна, която отговаря на условията за членство, може да кандидатства. Тези условия са известни като „критерии от Копенхаген“ и включват стабилна демокрация и върховенство на закона, функционираща пазарна икономика и приемане на цялото законодателство на ЕС, включително и на еврото.

Страна, която желае да се присъедини към ЕС, подава молба за членство до Съвета, който изисква от Комисията да оцени нейната способност да отговори на критериите от Копенхаген. Въз основа на становището на Комисията Съветът взема решение за мандат за преговори. Тогава официално започват преговорите по отделните глави.

Поради много големия брой правила и разпоредби на ЕС, които всяка страна кандидатка трябва да приеме като национално право, завършването на преговорите изисква време. Страните кандидатки са подкрепяни финансово, административно и технически по време на този предприсъединителен период.

Държави кандидатки

Тези държави са в процес на транспониране (или включване) на законодателството на ЕС в националното си законодателство.

Потенциални държави кандидатки

Държавите потенциални кандидати за членство все още не са изпълнили изискванията за членство в ЕС:

  • Грузия
  • Косово*
    * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.