Skip to main content

Přistoupení k EU

Příprava na vstup země do EU je složitý proces, který většinou trvá několik let. Jakmile kandidátská země splní podmínky členství, musí do svého právního systému zavést předpisy EU, a to ve všech oblastech.

Žádost o vstup může podat kterákoli země splňující podmínky členství. Tyto podmínky jsou známy jako „kodaňská kritéria“ a zahrnují existenci fungující tržní ekonomiky, stabilního demokratického systému, právního státu a přijetí veškerých právních předpisů EU, včetně eura jako měny.

Země, která chce do Unie vstoupit, podá žádost o členství Evropské radě. Ta požádá Evropskou komisi, aby zhodnotila připravenost této země ke splnění kodaňských kritérií. Pokud je stanovisko Komise kladné, dohodne se Rada na mandátu k vyjednávání. Poté je formálně zahájeno projednávání jednotlivých oblastí.

Uzavřít jednání trvá poměrně dlouho, protože každá kandidátská země musí do svého národního právního řádu zavést ohromné množství pravidel a předpisů EU. Během tohoto předvstupního období se kandidátským zemím poskytuje finanční, administrativní a technická pomoc.

Kandidátské země

Tyto země jsou ve fázi, kdy „provádějí“ (neboli integrují) právní předpisy Unie do svých právních řádů:

Potenciální kandidátské země

Potenciální kandidátské země dosud nesplňují požadavky na členství v EU.

  • Bosna a Hercegovina
  • Kosovo*
    * Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.