Skip to main content

Optagelse i EU

For at blive medlem af EU skal man igennem en omfattende procedure, og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når et ansøgerland opfylder betingelserne for medlemskab, skal det gennemføre EU's regler på alle områder.

Ethvert land, der opfylder betingelserne for medlemskab, kan ansøge. Disse betingelser er kendt som Københavnskriterierne og omfatter en fungerende markedsøkonomi, et stabilt demokrati og overholdelses af retsstatsprincippet samt indførelse af alle EU's regler, herunder på længere sigt også euroen.

Et land, der ønsker at blive optaget i EU, skal indgive en ansøgning om medlemskab til Rådet, som så beder Kommissionen vurdere, om ansøgeren opfylder Københavnskriterierne. Hvis Kommissionens udtalelse er positiv, skal Rådet opnå enighed om et forhandlingsmandat. Derefter indledes forhandlingerne formelt emne for emne.

På grund af den meget store mængde af EU-regler, hvert ansøgerland skal indføre i sin nationale lovgivning, tager det lang tid at gennemføre forhandlingerne. Ansøgerne modtager finansiel, administrativ og teknisk bistand i løbet af denne førtiltrædelsesperiode.

Kandidatlande

Kandidatlandene er i gang med at indføre EU's regler i deres nationale lovgivning:

Potentielle kandidatlande

De potentielle kandidatlande opfylder endnu ikke betingelserne for medlemskab af EU:

  • Bosnien-Hercegovina
  • Kosovo*
    * Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/99 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.