Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσχώρηση στην ΕΕ

Η προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ είναι σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Από τη στιγμή που μια αιτούσα χώρα πληροί τους όρους προσχώρησης, οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σε όλους τους τομείς.

Κάθε χώρα που πληροί τους όρους προσχώρησης μπορεί να υποβάλει αίτηση. Οι όροι αυτοί είναι γνωστοί ως «κριτήρια της Κοπεγχάγης» και περιλαμβάνουν το σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα το κράτος δικαίου και τη λειτουργική οικονομία της αγοράς, καθώς και την αποδοχή του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για το ευρώ.

Κάθε χώρα που επιθυμεί να προσχωρήσει στην ΕΕ υποβάλλει σχετική αίτηση στο Συμβούλιο, το οποίο ζητά από την Επιτροπή να αξιολογήσει την ικανότητα της αιτούσας χώρας να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Με βάση τη γνώμη της Επιτροπής, το Συμβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια σχετικά με διαπραγματευτική εντολή. Με την έκδοση της εντολής αυτής, ξεκινούν επίσημα οι διαπραγματεύσεις ανά θεματικό τομέα.

Λόγω του τεράστιου αριθμού των κανόνων και κανονισμών της ΕΕ που κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο, απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Οι υποψήφιες χώρες λαμβάνουν οικονομική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της προενταξιακής περιόδου.

Υποψήφιες χώρες

Οι χώρες αυτές βρίσκονται ήδη στο στάδιο της «μεταφοράς» (ή αλλιώς της ενσωμάτωσης) της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο:

Δυνάμει υποψήφιες χώρες

Οι δυνάμει υποψήφιες χώρες δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ:

  • Γεωργία
  • Κόσοβο*
    * Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.