Skip to main content

Ühinemine ELiga

ELi liikmeks saamine on keerukas protsess, mis ei käi üleöö. Kui taotlejariik täidab liikmeks saamiseks vajalikud tingimused, peab ta hakkama kõigis valdkondades rakendama ELi õigusnorme.

Taotluse võib esitada iga riik, kes täidab liikmeks saamise tingimused. Kõnealuseid tingimusi tuntakse kui Kopenhaageni kriteeriume, mille hulka kuuluvad stabiilne demokraatia ning õigusriiklus, toimiv turumajandus ning valmidus võtta üle kõik ELi õigusaktid, sealhulgas eurot puudutavad aktid.

ELi liikmeks saada sooviv riik esitab liikmeks saamise taotluse Euroopa Liidu Nõukogule, kes palub komisjonil hinnata, kas taotleja suudab Kopenhaageni kriteeriume täita. Seejärel teeb nõukogu komisjoni arvamuse põhjal otsuse läbirääkimisvolituste kohta. Nõukogu otsuse peale avatakse ametlikult valdkonnapõhised läbirääkimised.

Kuna iga kandidaatriik peab siseriiklikku õigusesse üle võtma väga palju ELi õigusnorme, on läbirääkimised aeganõudvad. Ühinemiseelsel perioodil toetatakse kandidaatriike rahaliselt, halduslikult ja tehniliselt.

Kandidaatriigid

Kandidaatrigiid on need, kes on alustanud ELi õigusaktide ülevõtmist siseriiklikusse õigusesse.

Potentsiaalsed kandidaatriigid

Potentsiaalsed kandidaatriigid ei vasta veel ELi liikmesuse nõuetele.

  • Gruusia
  • Kosovo*
    * Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.