Skip to main content

Siekiant tapti ES nare yra taikoma sudėtinga procedūra, kuri šiek tiek užtrunka. Kai paraišką tapti ES nare pateikusi valstybė tenkina narystės sąlygas, ji privalo įgyvendinti ES taisykles ir reglamentus visose srityse.

Paraišką pateikti gali bet kuri narystės ES sąlygas tenkinanti valstybė. Šios sąlygos vadinamos Kopenhagos kriterijais ir, be kita ko, yra tokios: laisvosios rinkos ekonomika, tvirta demokratija, teisinė valstybė ir sutikimas taikyti visus ES teisės aktus, įskaitant įsivesti eurą.

Į ES pageidaujanti stoti valstybė pateikia narystės ES paraišką Tarybai, kuri paprašo Komisijos įvertinti, ar ta valstybė gali atitikti Kopenhagos kriterijus. Jei Komisija mano, kad taip, Taryba privalo susitarti dėl derybų įgaliojimų. Tada oficialiai pradedamos derybos dėl kiekvieno klausimo atskirai.

Dėl didžiulės ES taisyklių, kurias kiekviena šalis kandidatė privalo priimti kaip nacionalinę teisę, apimties derybos trunka netrumpai. Šiuo pasirengimo narystei laikotarpiu šalims kandidatėms teikiama finansinė, administracinė ir techninė parama.

Šalys kandidatės

Tai šalys, kuriose vyksta ES teisės aktų perkėlimo (arba įtraukimo) į nacionalinę teisę procesas:

Potencialios šalys kandidatės

Potencialios šalys kandidatės dar neatitinka narystės ES sąlygų.

  • Bosnija ir Hercegovina
  • Kosovas*
    * Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/99 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.